Yêu Cầu Đánh Giá Chất Lượng Đảng Viên / Top 12 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Tzlt.edu.vn

Hướng Dẫn Đánh Giá Chất Lượng Tổ Chức Đảng Và Đảng Viên Năm 2011

Công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên thực hiện theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11-10-2011 của Ban Tổ chức Trung ương về ” đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên”, Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn thêm một số nội dung sau:

– Xếp loại chất lượng chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thực hiện như đối với tổ chức cơ sở đảng, gồm 4 mức: chi bộ trong sạch vững mạnh; chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; chi bộ hoàn thành nhiệm vụ; chi bộ yếu kém.

– Các tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình về hướng dẫn đánh giá phân loại. Trước khi tiến hành kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức đảng, cấp ủy các tổ chức đảng chỉ đạo các tổ chức chính quyền và đoàn thể tổng kết công tác bình xét, xếp loại thi đua khen thưởng để làm căn cứ xếp loại tổ chức đảng.

– Xếp loại chất lượng đối với đảng viên, lưu ý: đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phải được 2/3 trở lên số đảng viên chính thức chi bộ biểu quyết hoặc bọ phiếu tán thành. Số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tối đa không vượt quá 15% tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Ban Thưọng vụ các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh tăng cưọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện và thẩm định chặt chẽ kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. trường hợp, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên đã được công nhận xếp loại, nhưng sau đó mới phát hiện có khuyết điểm thì phải xem xét, làm rõ; nếu có khuyết điểm thì hủy bọ kết quả đã công nhận.

– Hàng năm, thời điểm kết thúc công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở chậm nhất là ngày 10 tháng 12. Ban Thưọng vụ Huyện, Thị ủy và tương đương xét, thẩm định và tổng hợp kết quả đánh giá (theo biểu 7a, 7b); báo cáo về Ban Thưọng vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) chậm nhất là ngày 25 tháng 12.

2. Công tác khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên: – đối tượng, hình thức, thẩm quyền khen thưởng:

+ đối tượng được khen thưởng: tổ chức đảng các cấp và đảng viên.

+ Hình thức khen thưởng:

* đối với tổ chức đảng: biểu dương, tặng giấy khen, bằng khen, tặng cọ.

* đối với đảng viên: biểu dương, tặng giấy khen, bằng khen.

+ Thẩm quyền khen thưởng:

* Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở: biểu dương tổ đảng; biểu dương đảng viên của chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm.

* Chi bộ cơ sở: biểu dương tổ đảng, tặng giấy khen cho đảng viên của chi bộ “đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm.

* đảng ủy cơ sở: quyết định công nhận chi bộ trong sạch, vững mạnh; tặng giấy khen cho những chi bộ, đảng ủy bộ phận đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm. Tặng giấy khen cho đảng viên “đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm.

* Ban Thưọng vụ Huyện ủy và tương đương: quyết định công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Tặng giấy khen cho chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 3 năm liên tục. Tặng giấy khen cho tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm. Tặng giấy khen cho đảng viên “đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 3 năm liên tục.

* Ban Thưọng vụ Tỉnh ủy quyết định tặng bằng khen cho chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liên tục. Tặng bằng khen cho tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 3 năm liên tục. Tặng cọ cho tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liên tục. Tặng bằng khen cho đảng viên “đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liên tục.

– Về số lượng khen thưởng:

+ đối với tổ chức cơ sở đảng: trong tổng số những tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, ban thưọng vụ các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc xem xét, lựa chọn những tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng. Số tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu được khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng tối đa không vượt quá 20% tổng số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh.

+ đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở: trong số những chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, đảng ủy cơ sở xem xét, lựa chọn những chi bộ đảng tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng. Số chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu được khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng tối đa không vượt quá 20% tổng số chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

+ đối với đảng viên: số lượng đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đề nghị khen thưởng không vượt quá 15% tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

­ Thủ tục hồ sơ đề nghị Ban Thưọng vụ Tỉnh ủy khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Tọ trình của Ban thưọng vụ các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh (có danh sách kèm theo).

+ Báo cáo thành tích của tổ chức đảng và đảng viên: Phải đạt các tiêu chí về nội dung và trình bày theo mẫu (kèm theo).

+ Báo cáo kết quả thẩm định của Ban thưọng vụ các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đối với tổ chức và cá nhân đảng viên được trình khen thưởng.

– thời hạn nhận hồ sơ khen thưởng: kết thúc chậm nhất đến hết ngày 30 tháng 12. Các hồ sơ gửi sau thời gian này sẽ không được xem xét khen thưởng.

Hội Nghị Kiểm Điểm, Đánh Giá Xếp Loại Chất Lượng Tổ Chức Đảng Và Đảng Viên Năm 2022

Ngày 9/12/2019 tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng Công ty Viglacera – CTCP đã tổ chức Hội nghị Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2019. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TCT, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ TCT. Về phía Quận Ủy Cầu Giấy có đồng chí Phương Kiến Quốc – Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận Cầu Giấy và các đồng chí trong Tổ Cấp ủy phụ trách Đảng bộ TCT đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đảng ủy Tổng Công ty xác định công tác xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, từ đó chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và thực hiện tốt công tác định hướng dư luận. Tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên đảm bảo tiến độ thời gian theo kế hoạch, nghiêm túc, sâu rộng và có kết quả.

Đảng ủy Tổng Công ty cũng luôn xác định trách nhiệm và vai trò lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng và lãnh đạo doanh nghiệp trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn liền với nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty. Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của Đảng bộ, tăng cường mối quan hệ mật thiết với người lao động; tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể thực hiện đúng vai trò, vị trí và chức năng, nhiệm vụ, xây dựng khối đoàn kết vững chắc. Từ đó, đưa ra các giải pháp cụ thể để mỗi cá nhân người lao động và là động lực để phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đã đề ra.

Các tháng cuối năm, phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2019, Đảng bộ Tổng Công ty và tập thể lãnh đạo Tổng Công ty Viglacera triển khai thực hiện và hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 và Xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, với 17 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đồng chí Phương Kiến Quốc, thay mặt lãnh đạo Quận ủy Cầu Giấy đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Tổng công ty cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong năm 2019, đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ tiếp tục phát huy và lãnh chỉ đạo thành công nhiệm vụ năm 2020, đặc biệt là chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc tiến Đại hội đại biểu Tổng công ty lần thứ XV, góp phần vào thành tích chung của Quận.

Nâng Cao Chất Lượng Kết Nạp Đảng Viên Và Rà Soát, Sàng Lọc, Đưa Những Đảng Viên Không Còn Đủ Tư Cách Ra Khỏi Đảng

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng đảng viên và sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị với những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, đồng thời xác định đây là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, trước mắt và lâu dài và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc.

Trong những năm qua, Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tính từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được gần 5 nghìn đảng viên, chất lượng đảng viên mới kết nạp ngày càng được nâng lên. Cùng với phát triển Đảng, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh;nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; củng cố lòng tin của Nhân dân các dân tộc đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ.

Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng viên có mặt chưa coi trọng đúng mức chất lượng;quản lý, giáo dục, rèn luyện, đánh giá chất lượng đảng viên có nơi chưa sát thực. Việc rà soát, sàng lọc đảng viên có lúc, có nơi chưa kịp thời, không quyết liệt, còn lúng túng, thiếu thống nhất giữa các tổ chức đảng. Còn một số đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu bản lĩnh… ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Nguyên nhân cơ bản do một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng viên có nội dung còn hình thức. Các quy định, hướng dẫn về tiêu chí, quy trình rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng thiếu cụ thể, chưa đồng bộ.

Kế hoạch của Tỉnh ủy xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng. Theo đó, hằng năm các cấp ủy, tổ chức đảng phải xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình thực tiễn của đảng bộ, chi bộ; kịp thời khắc phục ngay việc xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên chạy theo số lượng, chưa thật sự chú trọng đến chất lượng, không sát với thực tiễn, thiếu tính khả thi hoặc biểu hiện thiếu quyết liệt, dễ làm, khó bỏ, quan tâm, chú trọng chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên ở nông thôn, ở chi bộ còn ít đảng viên.Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn; có động cơ vào Đảng đúng đắn; có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng. Thông qua các hoạt động, phong trào thi đua ở cơ sở để phát hiện, lựa chọn nhân tố tích cực, nhất là đoàn viên thanh niên, công nhân, người lao động có thành tích, gương mẫu trong các phong trào, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để có kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo điều kiện cho họ phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng.

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú. Cùng với việc xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng, cần chú trọng hướng dẫn, triển khai nội dung, chương trình, tài liệu bồi dưỡngđối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy cho phù hợp với từng đối tượng. Đối với những huyện có nhiều xã vùng sâu, vùng xa, khó khăn về giao thông đi lại, có thể xây dựng kế hoạch mở các lớp theo cụm xã cho phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tổ chức kiểm tra, đánh giá chặt chẽ nhận thức cuối khóa học, bảo đảm kết quả học thực chất. Quan tâm kiểm tra việc tổ chức thực hiện, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm, hành vi tiêu cực.Thực hiện nghiêm túc quy định thẩm tra lý lịch và lấy ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị – xã hội đối với người được xem xét kết nạp vào Đảng, cấp ủy và người được giao thẩm tra phải chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra lý lịch, người đứng đầu các tổ chức chính trị – xã hội phải chịu trách nhiệm về nhận xét của mình đối với người được xét kết nạp vào Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên.Đổi mới và nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, nghị quyết của Đảng đối với đảng viên. Phòng ngừa, khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi, cá nhân, trung bình chủ nghĩa. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Phân công cấp ủy viên phụ trách, thường xuyên làm việc với chi ủy, chi bộ và tiếp xúc với đảng viên để nắm bắt, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của đảng viên; bảo vệ những đảng viên trung thực, thẳng thắn trong đấu tranh chống tiêu cực. Thường xuyên phân công công tác cho đảng viên, bảo đảm mọi đảng viên trong chi bộ đều được phân công công tác phù hợp. Đối với những đảng viên là cán bộ nghỉ hưu, sức khỏe yếu và tự nguyện thì cho miễn sinh hoạt đảng và công tác theo đúng quy định.

Thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng. Khi thực hiện việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên, phải thông báo bằng văn bản cho cấp ủy cơ sở nơi đảng viên được chuyển đến theo đúng quy định.Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về chế độ sinh hoạt đảng theo định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và chế độ đóng đảng phí. Bảo đảm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng được tiến hành thường xuyên nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Định kỳ 6 tháng, cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng phải tiến hành kiểm tra các chi bộ thực hiện quy định về sinh hoạt đảng và việc quản lỷ đảng viên; thông báo kết quả kiểm tra trong toàn đảng bộ và yêu cầu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.Quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng viên cho cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn ở cấp huyện và cơ sở.Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đảng viên, bảo đảm đồng bộ, liên thông trong toàn Đảng bộ. Thường xuyên cập nhật hồ sơ và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu đảng viên phục vụ quản lý đảng viên và nghiệp vụ công tác đảng viên. Trong năm 2019 tiến hành tổng điều tra tình hình đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Kế hoạch của Tỉnh ủy cũng xác định rõ nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc việc rà soát, sàng lọc đảng viên; kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đề cao tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tính chiến đấu, tự phê bình, phê bình và nâng cao trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt chi bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ được phân công; các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên hằng năm; việc xây dựng và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm của đảng viên; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên ngay từ các chi bộ, kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp, bảo đảm đúng tiêu chí, quy trình theo hướng dẫn của Trung ương. Trước mắt, từ nay đến ngày 19-5-2019, các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành một đợt rà soát đội ngũ đảng viên, làm rõ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, những đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt hoặc đã chuyển sinh hoạt đảng nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền, những đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước, những đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong Nhân dân thấp. Qua đó sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách; đồng thời có biện pháp quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên có khuyết điểm, vi phạm chưa đến mức phải đưa ra khỏi Đảng. Khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hộivà Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tăng cường trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, thực hiện tốt việc giám sát cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp và đảng viên. Thực hiện có hiệu quả Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong việc tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tích cực phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho tổ chức đảng; đồng thời, giám sát cán bộ, đảng viên, phát hiện cho tổ chức đảng những đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải nghiêm túc quán triệt Chỉ thị của Ban Bí thư, Kế hoạch của Tỉnh ủy; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện sát với tình hình thực tiễn của đảng bộ, chi bộ; tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên, nhằm nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh./.

Các Biểu Mẫu Đánh Giá Đảng Viên Cuối Năm

ĐẢNG BỘ:……………………… ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI, ĐẢNG BỘ:…………………… Đạ Rsal, ngày…..tháng…..năm 2012

BẢNG TỔNG HỢPKết quả đánh giá chất lượng đảng viên năm 2012

Họ và tênĐV đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc NVĐV đủ tư cách, hoàn thành tốtNVĐV đủ tư cách, hoàn thành NVĐV vi phạm tư cách hoặc không HTNVĐảng viên được miễn đánh giáĐảng viên chưa được đánh giá(lý do)

1Phan Vĩnh Nhựt

2Dương Thị Hương

3Bùi Thị Thu Hằng

4Vương Thị Hoa

5Lưu Thị Mai

6Thái Thị Hoa

7Đậu Thị Vân

8Bùi Kim Lộc

9Lê Thị Hằng

10Bùi Thị Niềm Tin

11Lê Thị Hồng Thanh

12Trương Thu Trang

13Phạm Quang Huy

14Phan Thị Kim Anh

15Lê Văn Phong

16Hoàng Thị Hà

– Từ cột 3 đến cột 5 và cột 7 đánh dấu x vào cột tương ứng.

– Cột 6: ghi rõ lí do kỷ luật, hình thức gì hay lí do khác.

-Cột 8 ghi rõ lí do vắng mặt.

T/M CẤP ỦY ĐẢNG ỦY XÃ ĐẠ RSAL ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ: LƯƠNG THẾ VINH Đạ Rsal, ngày…..tháng…..năm 2012

PHIẾU BIỂU QUYẾTXếp loại chất lượng Đảng viên năm 2012

Họ và tênĐảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụĐảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụĐảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụÝ kiến khác

1Phan Vĩnh Nhựt

2Dương Thị Hương

3Bùi Thị Thu Hằng

4Vương Thị Hoa

5Lưu Thị Mai

6Thái Thị Hoa

7Đậu Thị Vân

8Bùi Kim Lộc

9Lê Thị Hằng

10Bùi Thị Niềm Tin

11Lê Thị Hồng Thanh

12Trương Thu Trang

13Phạm Quang Huy

14Phan Thị Kim Anh

15Lê Văn Phong

16Hoàng Thị Hà

Ghi chú: Riêng Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì sau khi xếp loại xong đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ mới xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và không vượt quá 15% so với tổng số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ (nếu chi bộ có dưới 7 đảng viên thì chỉ được 01 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ)-Phiếu này lưu ở tại cấp ủy chi, đảng bộ, khi cần Ban Thường vụ Huyện Ủy kiểm tra phiếu.

ĐẢNG ỦY XÃ ĐẠ RSAL ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ: LƯƠNG THẾ VINH Đạ Rsal, ngày…..tháng…..năm 2012

PHIẾU BIỂU QUYẾTXếp loại Đảng viên xuất sắc năm 2012

Họ và tênĐảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụĐồng ýKhông đống ýGhi chú