Xét Đánh Giá Năng Lực Đại Học Kinh Tế / Top 5 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Tzlt.edu.vn

Đề Thi Đánh Giá Năng Lực 2022 Đại Học Quốc Tế Đhqghcm Môn Hóa

Mời các bạn cùng tham khảo ngay 60 câu hỏi trắc nghiệm trong bộ đề thi đánh giá năng lực năm 2019-2020 môn Hóa do các thầy cô giảng viên giàu kinh nghiệm của Trường Đại học Quốc tế trực thuộc ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn và tổ chức thi trong kỳ thi kiểm tra năng lực năm 2019 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết nhằm giúp các em học sinh lớp 12 làm quen và luyện giải để chuẩn bị tốt cho kỳ thi đại học năm 2021 tốt nhất.

1. Đề thi Đánh giá năng lực 2019 đại học Quốc tế HCM môn Hóa

Giới thiệu cấu trúc đề thi ĐGNL môn Lý 2019 trường ĐH Quốc tế HCM

Đề thi bao gồm 60 câu hỏi và được làm trong 90 phút (trung bình thí sinh có 1 phút 30 giây cho 1 câu hỏi). Để đánh giá chính xác năng lực của thí sinh, các câu hỏi trong đề thi được phân loại theo 03 tiêu chí sau:

– Theo mức độ (độ phức tạp/khó)

– Loại câu hỏi

– Chuyên đề nội dung

Chi tiết của 3 cách phân loại được trình bày chi tiết ngay sau đây.

1. Cấu trúc đề theo mức độ

Các câu hỏi được phân bố theo 5 mức độ: (1) Dễ, áp dụng kiến thức, (2) Có suy luận tổng hợp, (3) Có mức độ suy luận cao, (4) Có mức độ suy luận và tổng hợp cao, (5) Có mức độ suy luận và tổng hợp rất cao. Cấu trúc đề theo loại câu hỏi

Các câu hỏi được phân theo 2 loại: (i) Lý thuyết và (ii) Bài tập với tỷ lệ phần trăm tương ứng là 60% và 40%

3. Cấu trúc đề theo chuyên đề nội dung

Nội dung các câu hỏi tập trung vào khối kiến thức thuộc chương trình lớp 12 (chiếm 80% số câu hỏi). Các câu hỏi còn lại là về khối kiến thức thuộc chương trình lớp 10&11 (chiếm 80% số câu hỏi). Khối kiến thức lớp 10&11 là kiến thức nền, rất cơ bản giúp việc tiếp thu và vận dụng kiến thức lớp 12 dễ dàng và có hệ thống, do đó việc có những câu hỏi cụ thể về khối kiến thức này sẽ giúp đánh giá chính xác hơn năng lực của thí sinh.

Trích dẫn nội dung đề thi

Câu 1. Cho hai mệnh đề sau:

(I) Dung dịch KOH dẫn điện.

(II) Dung dịch KOH chứa các ion K+ và OH- có thể di chuyển đến các điện cực trái dấu.

Nhận xét nào đúng về hai mệnh đề đã cho?

A. Cả (I) và (II) đều đúng và mệnh đề (II) giải thích cho mệnh đề (I).

B. Cả (I) và (II) đều đúng nhưng mệnh đề (II) KHÔNG giải thích cho mệnh đề (I).

C. Một trong hai mệnh đề sai.

D. Cả hai mệnh đề đều sai.

Câu 2. Các kim loại hoạt động hóa học mạnh nhất trong bảng tuần hoàn có đặc điểm chung là gì? A. Có bán kính lớn và độ âm điện nhỏ. B. Có bán kính lớn nhất và độ âm điện lớn.

C. Có bán kính nhỏ và độ âm điện nhỏ.

D. Có bán kính nhỏ và độ âm điện lớn.

Câu 3. Cho phản ứng hoá học sau ở trạng thái cân bằng:

H2 (k) + I2 (k) → 2HI (k)

Cân bằng này có nhiệt phản ứng theo chiều thuận âm, ∆Hrxn < 0 (phản ứng tỏa nhiệt). Trường hợp nào sau đây KHÔNG làm chuyển dịch cân bằng của phản ứng?

A. Tăng nồng độ khí H2 lên gấp đôi.

B. Tăng áp suất của hệ.

C. Tăng nhiệt độ của hệ.

D. Tăng nồng độ khí HI lên gấp đôi.

Câu 4. Dãy các chất nào sau đây đều phản ứng được với phenol?

A. Na, dung dịch Br2 và dung dịch CH3COOH.

B. Na, dung dịch NaOH và dung dịch Br2.

C. Dung dịch NaOH, dung dịch NaCl và dung dịch CH3COOH.

D. Dung dịch Br2, dung dịch NaCl và dung dịch CH3COOH.

Câu 5. Hợp chất nào sau đây KHÔNG có liên kết ion?

A. C3H5(OH)3.

B. Na2SO4.

C. KOH.

D. NH4NO3.

Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol propan C3H8 (k) thu được m gam nước. Giá trị của m là bao nhiêu?

A. 14,4 gam.

B. 36,0 gam.

C. 44,8 gam.

D. 28,8 gam.

Câu 7. Hòa tan 0,4 mol Na2SO4, 0,1 mol NaCl và 0,3 mol NaNO3 vào nước để được 2500 ml dung dịch X. Nồng độ mol của ion Na+ trong dung dịch X là bao nhiêu?

A. 0,32 M.

B. 0,80 M.

C. 0,48 M.

D. 2,50 M.

Câu 8. Một anion X2- có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p6. Nguyên tố X thuộc chu kỳ và nhóm (phân nhóm) nào sau đây?

A. Chu kì 3, nhóm VIA.

B. Chu kì 3, nhóm VIIIA.

C. Chu kì 3, nhóm IIA.

D. Chu kỳ 4, nhóm IIIA.

Câu 9. Cho chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C3H6O2. X có thể là chất nào sau đây? A. Axit hoặc este no, đơn chức, mạch hở. B. Rượu hai chức chưa no có 1 liên kết đôi.

C. Xeton hai chức no.

D. Anđehit hai chức no.

Câu 10. Cho các chất sau: H2S, Cl2, SO2, H2SO4 và HCl. Số các chất có thể thể hiện cả tính khử và tính oxi hoá là bao nhiêu?

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 11. Một dung dịch chứa 0,1 mol Mg2+, 0,3 mol Al3+, x mol NO3 – và y mol SO4 2-. Biết khi cô cạn dung dịch và làm khan thu được 64,7 gam chất rắn khan. Giá trị của x là bao nhiêu?

A. 0,3 mol.

B. 0,2 mol.

C. 0,5 mol.

D. 0,1 mol.

Câu 12. Một hỗn hợp X gồm 3 rượu đơn chức thuộc cùng một dãy đồng đẳng. Đốt cháy m gam hỗn hợp X thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Giá trị của m là bao nhiêu?

A. 2,7 gam.

B. 4,6 gam.

C. 2,3 gam.

D. 9,2 gam.

Câu 13. Chất nào sau đây là axit béo?

A. Axit glutamic.

B. Axit benzoic.

C. Axit axetic.

D. Axit stearic.

Câu 14. Chất nào sau đây có mùi thơm của hoa nhài?

A. Etyl butirat. B. Geranyl axetat.

C. Isoamyl axetat.

D. Benzyl axetat.

Câu 15. Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 9,6 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là gì?

A. C2H3COOC2H5.

B. CH3COOC2H5.

C. C2H5COOCH3.

D. C2H5COOC2H5.

Nội dung còn tiếp. Mời các bạn CLICK vào file tải về để xem FULL nội dung đề thi

Đề Thi Đánh Giá Năng Lực 2022 Đại Học Quốc Tế Đhqghcm Môn Anh

Mời các bạn cùng tham khảo ngay 60 câu hỏi trắc nghiệm trong bộ đề thi đánh giá năng lực năm 2019-2020 môn tiếng Anh do các thầy cô giảng viên giàu kinh nghiệm của Trường Đại học Quốc tế trực thuộc ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn và tổ chức thi trong kỳ thi kiểm tra năng lực năm 2019 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết nhằm giúp các em học sinh lớp 12 làm quen và luyện giải để chuẩn bị tốt cho kỳ thi đại học năm 2021 tốt nhất.

GIỚI THIỆU CẤU TRÚC ĐỀ THI

This official handbook provides materials which help you achieve the best results.

The English test is composed of two compulsory sections and one optional section. All the sections are designed to measure the ability of students in various areas of the English language such as vocabulary, grammar, structures and expressions, reading comprehension, improving paragraphs and listening comprehension. The entire English test lasts for 90 minutes (without the Listening section) and 115 minutes (with the Listening section). All the test items in the English test are multiple-choice questions.

NỘI DUNG ĐỀ THI VOCABULARY AND GRAMMAR (Questions 01 – 20)

Directions: Each of the following sentences contains a blank. From the four choices given, select the one that can be inserted in the blank to either form a grammatically correct sentence or to be the most appropriate to the meaning of the context. Then, fill in the corresponding circle on the answer sheet.

A. use

B. using

C. to use

D. used

A. do

B. to do

C. done

D. doing

A. is winning

B. wins

C. won

D. has won

A. passive

B. disappointed

C. satisfied

D. pleased

A. beauty

B. permission

C. disagreement

D. danger

A. competed

B. worked

C. added

D. widened

A. supported

B. loved

C. preferred

D. attracted

A. careful

B. compulsory

C. depressed

D. comfortable

A. players

B. friends

C. mates

D. hands

A. biologists

B. leftovers

C. certificates

D. hands

A. whose parents

B. the parents of who

C. of whom her parents

D. who’s parents

A. dangering

B. endangered

C. wounded

D. impressive

A. responsibility

B. response

C. commitment

D. application

A. Eventually

B. Contractually

C. Wholly

D. At lastly

A. is being bullied

B. has been bullying

C. bullies

D. had been bullied

A. has been caused

B. had been caused

C. was causing

D. had being caused

17. “You’d better not go near that fierce dog,” my father said to me.

A. My father warned me against going near that fierce dog.

B. My father suggested me not to go near that fierce dog.

D. My father prevented me from going near that fierce dog.

A. did stood

B. it stood

C. stood

D. stood it

A. subsidies

B. golden handshakes

C. perks

D. allowances

A. sway

B. sidetrack

C. emulate

D. vanquish

READING COMPREHENSION (Questions 41 – 55)

Directions: Read the following passages carefully for comprehension. Each passage is followed by a number of questions or incomplete statements. Select the completion or answer that is BEST according to the passage and fill in the corresponding circle on the answer sheet.

3. Following President Lincoln’s assassination in 1865, the state of Illinois, Lincoln’s birthplace, wanted to transport the presidential casket in the finest fashion possible. The Pullman Pioneer was the most elegant car around; in order to make the Pullman part of the presidential funeral train in its run from Springfield to Chicago, the state cut down station platforms and raised bridges in order to accommodate the luxurious railway car.

The Pullman car greatly impressed the funeral party, which included Lincoln’s successor as president, General Ulysses S. Grant, and Grant later requested the Pioneer for a trip from Detroit to Chicago.

B. President Lincoln’s assassination in 1865 shocked the nation

C. George Pullman was the only one to come up with the idea for a sleeping car

D. Pullman’s idea for a sleeping car became workable after Lincoln’s death

A. the Pioneer

B. the site the present-day Chicago Union Station

C. two years

D. a railroad siding

Nội dung còn tiếp. Mời các bạn CLICK vào file tải về để xem FULL nội dung đề thi

Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Công Bố Điểm Chuẩn Đánh Giá Năng Lực Năm 2022

Điểm chuẩn theo ĐGNL của Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2019

Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2019 theo phương thức 1: Xét điểm thi Đánh giá năng lực (đợt 1) trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Hôm nay, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng thông báo điểm chuẩn trúng tuyển (có điều kiện) hệ đại học chính quy năm 2019 theo phương thức xét điểm kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 (Thi ngày 11-12/5/2019) vào các ngành của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng như sau:

Điều kiện xét trúng tuyển:

– Thí sinh có tổng điểm 2 môn thi (01 môn bắt buộc và 01 môn tự chọn) ≥ 10 điểm. Riêng ngành Răng Hàm Mặt ≥ 13 điểm.

– Điểm xét tuyển: Tổng điểm 2 môn thi không nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.

– Điểm ưu tiên được tính bằng 2/3 điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo đối với từng mức điểm.

– Điều kiện phụ để xét tuyển: Nếu nhiều thí sinh có điểm bằng nhau và khi chỉ tiêu đã hết thì Hội đồng Tuyển sinh sẽ xem xét tiêu chí phụ là điểm môn thứ 3 (điểm thi hoăc điểm học bạ THPT).

– Cách xét tuyển: Thí sinh được chọn điểm môn tự chọn có kết quả thi cao hơn để tính điểm xét tuyển.

– Điều kiện trúng tuyển chính thức:

+ Thí sinh phải tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc tương đương).

+ Đối với ngành Giáo dục mầm non, Răng Hàm Mặt và Dược học: điểm trung bình năm lớp 12 môn xét học bạ THPT ≥ 8.0

+ Đối với ngành Giáo dục thể chất, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Điều dưỡng: điểm trung bình năm lớp 12 môn xét học bạ THPT ≥ 6.5

Nhận Giấy báo trúng tuyển có điều kiện:

Nhà trường sẽ gửi Giấy báo trúng tuyển có điều kiện theo đường Bưu điện về địa chỉ thí sinh đăng ký trong hồ sơ dự thi.

– Thí sinh trúng tuyển có điều kiện phải nộp hồ sơ và học phí tạm thu đầu khóa theo quy định để xác nhận nhập học

– Thời gian từ ngày 22/07/2019 đến ngày 31/07/2019

– Địa điểm: Tầng 2 – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, chúng tôi

– Trường hợp thí sinh không xác nhận nhập học theo thời gian trên coi như từ chối nhập học (nếu không có lý do chính đáng) tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Liên hệ: Phòng Tuyển sinh

Địa chỉ: Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Điện thoại: 028.7308 3456 Ext: 3401 – Hotline: 0938 69 2015 – 0964 239 172

Email: tuyensinh@hiu.vn – admission@hiu.vn

Cao đẳng Y Dược Sài Gòn thông báo tuyển sinh chính quy năm 2019

Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh yêu thích và mong muốn theo học, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thông báo tuyển sinh trên khu vực toàn quốc. Theo đó thí sinh có nguyện vọng học tập tại trường cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

Thí sinh có bằng tốt nghiệp THPT hoặc có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (với các thí sinh vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2018).

Thí sinh có lý lịch trong sạch và có đủ sức khỏe để đáp ứng quá trình học tập

Nguồn chúng tôi

Cách Đăng Ký Xét Tuyển Vào Đại Học Bằng Kết Quả Thi Đánh Giá Năng Lực 2022

Kết quả thi Đánh giá năng lực là một trong những phương thức xét tuyển vào các đơn vị thành viên Đại học Quốc gia TPHCM và gần 60 trường khác. Năm 2020, Đại học dự kiến dành khoảng 20% – 70% tổng chỉ tiêu xét tuyển bằng hình thức thi này.

Cách đăng ký xét tuyển

Muốn được xét tuyển vào các trường thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM, thí sinh đăng kí xét tuyển vào các đơn vị thành viên trực tuyến tại địa chỉ: http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/, trong thời gian từ 15.7- 15.8.2020.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sẽ được công bố trên website của đơn vị mà thí sinh đăng ký xét tuyển.

Nếu xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng ngoài Đại học Quốc gia TPHCM, thí sinh xem thông tin trên website của các trường.

Thí sinh được đăng kí bao nhiêu nguyện vọng?

Mỗi thí sinh có thể đăng kí nhiều nguyện vọng vào 7 trường, 1 khoa, 1 viện, 1 Phân hiệu của Đại học Quốc gia TPHCM, các nguyện vọng này phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Trong đó, thí sinh chỉ được đăng kí tối đa 3 nguyện vọng trong cùng một đơn vị. Không giới hạn số lượng đơn vị đăng kí.

Như vậy, thí sinh có thể đăng kí tối đa 26 nguyện vọng vào các đơn vị thuộc Đại học Quốc gia TPHCM, các nguyện vọng này sẽ được xét theo thứ tự ưu tiên, nếu đậu nguyện vọng trên thì không xét đến các nguyện vọng ở phía dưới nữa.

Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng

Thí sinh được thay đổi nguyện vọng cũng như sắp xếp lại thứ tự nguyện vọng xét tuyển.

Trường hợp thí sinh chưa hoàn tất đóng lệ phí (tình trạng hồ sơ “Chưa thanh toán”), nếu muốn chọn lại nguyện vọng và phương thức đóng lệ phí khác thì chỉ cần nhấn nút “Hủy phiếu” tại bước 4 và quay về bước 3 để đăng kí lại nguyện vọng và phương thức thanh toán khác.

Trường hợp thí sinh đã đóng lệ phí (tình trạng hồ sơ “Đã thanh toán”), thí sinh không thể thêm, bớt hoặc huỷ mà chỉ có thể sắp xếp lại thứ tự nguyện vọng.

Trong trường hợp cần thiết, thí sinh liên hệ Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng đào tạo để được hỗ trợ.

Lưu ý nếu thí sinh sắp xếp lại thứ tứ nguyện vọng, phải cập nhật lại phiếu đăng ký xét tuyển.

Lệ phí xét tuyển

Lệ phí xét tuyển vào các đơn vị trong Đại học Quốc gia TPHCM là 30.000 đồng/nguyện vọng.

Điều chỉnh thông tin

Thí sinh có thể dùng tài khoản đăng kí điều chỉnh thông tin cá nhân tại trang http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn trong khoảng thời gian quy định.

Kể từ ngày công bố thông tin dự thi trên website, thí sinh không được quyền đề nghị điều chỉnh các thông tin cá nhân.

Sau thời gian quy định, thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin trên Giấy báo dự thi. Các thông tin không chính xác ảnh hưởng đến việc tham gia dự thi hoặc ảnh hưởng đến kết quả thi, xét tuyển của thí sinh đều không được xử lí.

Thí sinh có thể điều chỉnh thông tin cá nhân, thông tin ưu tiên (khu vực, đối tượng ưu tiên) trong thời gian từ 15.7 đến 15.8.

Khi nào biết địa điểm thi, nhận được số báo danh, Giấy báo dự thi Đánh giá năng lực?

Giấy báo dự thi sẽ có trong tài khoản dự thi của thí sinh từ 1 tuần trước ngày thi. Thí sinh đăng nhập tài khoản, in Giấy báo dự thi để xem số báo danh, địa điểm phòng thi cụ thể.

Các mốc thời gian nào thí sinh cần lưu ý

15.7: Mở đăng kí xét tuyển bằng kết quả thi Đánh giá năng lực.

15.8: Kết thúc đăng kí xét tuyển.

16.8: Tổ chức thi đánh giá năng lực.

23 – 25.8 (dự kiến): Thông báo kết quả thi.

25.8 – 30.8 (dự kiến): Công bố kết quả xét tuyển.

Trước ngày 5.9 (dự kiến): Xác nhận nhập học.

Thí sinh có thể tham khảo thông tin về nội dung thi TẠI ĐÂY

Nguồn: Laodong