Tự Đánh Giá Công Chức Hàng Năm / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Tzlt.edu.vn

Một Số Nội Dung Trong Đánh Giá Công Chức Hàng Năm

Thứ tư – 04/12/2013 05:34

Công tác đánh giá công chức, viên chức được thực hiện hàng năm theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và 1 số Nghị định khác. Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh hướng dẫn cụ thể một số nội dung về đánh giá công chức hàng năm, cụ thể như sau:

Khi đánh giá công chức dựa vào 3 căn cứ: 1. Nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức tại Điều 8, 9, 10 Luật Cán bộ, công chức. Đối với viên chức thực hiện theo Điều 16, 17, 18, 19 Luật Viên chức; 2. Nhiệm vụ được cơ quan, đơn vị phân công; 3. Cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết.Nội dung đánh giá đối với công chức được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 55 đến Điều 58 Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Đánh giá công chức theo các nội dung sau:a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;b) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;c) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;d) Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;đ) Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;e) Thái độ phục vụ nhân dân.– Ngoài những nội dung trên, công chức lãnh đạo, quản lý còn phải đánh giá thêm các nội dung sau đây:f) Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý;g) Năng lực lãnh đạo, quản lý;h) Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức.Phân loại đánh giá công chức theo các mức: a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ; c) Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; d) Không hoàn thành nhiệm vụ.Trình tự, thủ tục đánh giá cán bộ, công chức và người lao động theo hợp đồng Nghị định 68, được thực hiện theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.Đối với công chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị:+ Công chức tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao và tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác;+ Tập thể công chức của cơ quan sử dụng công chức họp tham gia góp ý. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp;+ Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên quản lý trực tiếp đánh giá, quyết định xếp loại công chức và thông báo đến công chức sau khi tham khảo biên bản góp ý của tập thể nơi công chức lãnh đạo, quản lý làm việc.Đối với cấp phó của người đứng đầu và công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:+ Công chức tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao;+ Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức nhận xét về kết quả tự đánh giá của công chức, đánh giá những ưu, nhược điểm của công chức trong công tác;+ Tập thể công chức của cơ quan sử dụng công chức họp tham gia góp ý. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp;+ Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức kết luận và quyết định xếp loại công chức tại cuộc họp đánh giá công chức hàng năm./.

Tác giả bài viết: Lã Quốc Thái-Phòng Tổ chức Cán bộ

Nguồn tin: Sở NN &PTNT

Biên Bản Đánh Giá Công Chức Cuối Năm 2011

PHÒNG GD&ĐT GIANG THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 78/TrBB-THPL Phú Lợi, ngày 29 tháng 5 năm 2012

TRÍCH BIÊN BẢNVề việc họp xét đánh giá công chức, viên chức năm học 2011-2012

Thực hiện theo Quyết định số 76/QĐ-THPL, ngày 28 tháng 5 năm 2012 của trường Tiểu học Phú Lợi. Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 29 tháng 5 năm 2012, tại văn phòng trường Tiểu học Phú Lợi tiến hành họp xét đánh giá xếp loại công chức, viên chức năm học 2011 – 2012 với thành phần và nội dung như sau: I. THÀNH PHẦN:1. Ông Trần Nho Thạo Hiệu trưởng CT Hội đồng2. Ông Nguyễn Quốc Nam P.HT+CTCĐ CS chúng tôi Hội đồng 3. Bà Phạm Thị Phương KT Khối 3+4+5 Thư ký hội đồng4. Bà Trịnh Hồng Gấm Phó Bí thư đoàn Thành viên5. Bà Nguyễn Thị Kim Huê TPT Đội Thành viên6. Ông Trần Văn Long KT Khối 1+2 Thành viên7. Ông Phạm Hữu Hiếu KP khối 3+4+5 Thành viên8. Bà Trần Minh Nguyệt KP khối 1+2+TBTTND Thành viên

* Ông Trần Nho Thạo nêu trình tự họp xét: Xét đánh giá giáo viên trực tiếp dạy lớp trước, tiếp đó đến nhân viên văn phòng và sau đó là đến Phó hiệu trưởng, cuối cùng là đến Hiệu trưởng. Riêng đối với giáo viên trực tiếp dạy lớp thì dựa vào kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 của Bộ GD&ĐT Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học và Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ GD&ĐT Quyết định ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non năm học 2011-2012.2. Hội đồng tiến hành xét theo 2 phần: Xét CB-CC-VC không trực tiếp dạy lớp và GV trực tiếp dạy lớp. Trong tổng số 26 CB-GV của đơn vị chỉ họp xét đánh giá, xếp loại 25 CB-CC-VC, còn Đ/c Hiệu trưởng do Lãnh đạo Phòng GD&ĐT chính thức đánh giá xếp loại Hội đồng chỉ đóng góp ý kiến và biểu quyết xếp loại để Lãnh đạo Phòng GD&ĐT tham khảo.3. Hội đồng tiến hành họp xét, đánh giá từng CB-CC-VC: Sau thời gian tiến hành họp xét khoảng hơn 4 giờ đồng hồ, Hội đồng thống nhất với kết quả như sau:

A./ Giáo viên trực tiếp dạy lớp:1. Nguyễn Thị Kim Dung.

Hướng Dẫn Tổ Chức Đánh Giá Và Phân Loại Công Chức, Viên Chức Năm 2022

Hướng dẫn tổ chức đánh giá và phân loại công chức, viên chức năm 2019

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ các Hướng dẫn của Tỉnh ủy: Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 18/11/2019 về kiểm điểm đảng viên; đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên hàng năm và Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 18/11/2019 kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp,

Căn cứ Hướng dẫn số 42/HD-SNV ngày 09/12/2019 của Sở Nội vụ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Hưng Yên,

Các phòng, đơn vị triển khai đánh giá và xếp loại công chức, viên chức năm 2019; nội dung, phương pháp đánh giá theo Hướng dẫn số 42/HD-SNV ngày 09/12/2019 của Sở Nội vụ; đồng thời lưu ý các điểm sau:

– Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đơn vị có trên 30% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ thì người đứng đầu đơn vị bị hạ 1 mức xếp loại theo quy định.

– Cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không vượt quá 20% số lượng cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá tại cơ quan, đơn vị.

– Các phòng, đơn vị triển khai việc đánh giá và xếp loại cán bộ công chức, viên chức làm cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2019.

Các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và lưu hồ sơ đánh giá, phân loại năm 2019 đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình.

Các phòng, đơn vị gửi hồ sơ đánh giá công chức, viên chức và hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2019 về Văn phòng Sở trước ngày 25/12/2019 để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Bản mềm gửi vào hộp thư: vanphong.sld@hungyen.gov.vn

+ Phiếu chấm điểm đánh giá cá nhân thuộc phòng (Phụ lục 1A);

+ Phiếu tự đánh giá của các cá nhân thuộc phòng (Phụ lục 1B);

+ Biên bản cuộc họp đánh giá của phòng nghiệp vụ;

+ Tờ trình của đơn vị (v/v đánh giá công chức, viên chức và khen thưởng năm 2019);

+ Phiếu chấm điểm đánh giá của các đồng chí là trưởng, phó đơn vị (Phụ lục 1A);

+ Phiếu tự đánh giá của các đồng chí là trưởng, phó đơn vị (Phụ lục 2B);

+ Biên bản cuộc họp đánh giá tại đơn vị;

+ Tổng hợp kết quả đánh giá phân loại tại đơn vị (Biểu số1, 2);

Biên Bản Họp Đánh Giá Công Chức Cuối Năm 2022

UBND HUYỆN THANH OAITRƯỜNG MN KIM THƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 40 /BB-MNKT

Thanh Oai, ngày 31 tháng 5 năm 2016

BIÊN BẢNHỌP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2015 – 2016

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;Căn cứ Luật Viên chưc ngày 15/11/2010;Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;Căn cứ Hướng dẫn số 2995/HD-SNV ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về Hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và một số các văn bản khác.Thực hiện Công văn số 554 /UBND-PNV ngày 31 tháng 5 năm 2016 của UBND huyện Thanh Oai về Về việc triển khai đánh giá cán bộ, công chức, và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 2/6/2016, tại văn phòng Trường mầm non Kim Thư tổ chức họp đánh giá và phân loại công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm học 2015 – 2016.I. THÀNH PHẦN:– Bà: Nguyễn Thị Bích Hòa Hiệu trưởng – Chủ trì;– Bà: Nguyễn Thúy Nga Phó hiệu trưởng – Thư ký.– Cùng toàn thể các công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc Trường mầm non Kim Thư.Tổng số: 49/49 công chức, viên chức lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP có mặt tham dự cuộc họp.Vắng mặt: 0 (có lý do hặc không lý do)I. NỘI DUNG:* Bà: Nguyễn Thị Bích Hòa – Hiệu trưởng Trường mầm non Kim Thư, triển khai Công văn số 554 /UBND-PNV ngày 31 / 5 /2016 của UBND huyện Thanh Oai về đánh giá, công chức, viên chức lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và nêu trình tự cuộc họp:1. Công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả tại cuộc họp để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.2. Các cá nhân tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.3. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của tập thể Trường mầm non Kim Thư, Hiệu trưởng nhà trường kết luận, quyết định đánh giá và phân loại cho từng công chức, viên chức (và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Trường mầm non Kim Thư.4. Thư ký tiến hành ghi biên bản; 5. Thông qua biên bản góp ý đánh giá tại cuộc họp. * Nội dung cuộc họp:1. Bà Nguyễn Thị Bích Hòa – Hiệu trưởng, trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.– Các ý kiến đóng góp:Ưu điểm: Đ/c có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực lãnh đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.Khuyết điểm: Dự giờ thăm lớp bồi dưỡng chuyên môn còn ít 2. Bà Nguyễn Thúy Nga – Hiệu phó, trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.– Các ý kiến đóng góp:Ưu điểm: Đ/c có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có năng lực lãnh đạo, nhiệt tình trong công tác.Khuyết điểm: Còn chưa khéo léo trong giải quyết công việc3. Bà Đỗ Thị Thanh Thủy – Viên chức, trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành Tốt nhiệm vụ.– Các ý kiến đóng góp:Ưu điểm: Đ/c có lối sống giản dị, có phẩm chất đạo đức tốtKhuyết điểm: Còn chưa sát sao với công việc được giao.4. Bà Nguyễn Thị Hoa – Viên chức, trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ– Các ý kiến đóng góp:Ưu điểm: Đ/c có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm trong công việc.Khuyết điểm: Cần cố gắng học hỏi thêm về CNTT5.Bà Nguyễn Thị Thủy – Viên chức, trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.– Các ý kiến đóng góp:Ưu