Đánh Giá Viên Chức Hàng Năm / Top 9 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Tzlt.edu.vn

Quy Trình Đánh Giá Viên Chức, Người Lao Động Hàng Năm

1. Đối với VC, NLĐBước 1: VC, NLĐ làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo Mẫu số 02 hoặc Mẫu Bước 2: Đơn vị tổ chức hội nghị VC, NLĐ tham gia góp ý; các ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp. – Chủ trì cuộc họp: Trưởng đơn vị. – Thành phần tham dự: toàn thể VC, NLĐ của đơn vị. Hội nghị chỉ được tiến hành khi có tối thiểu 2/3 thành phần tham dự có mặt. – Nội dung hội nghị: VC, NLĐ được đánh giá trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác; VC, NLĐ trong đơn vị tham gia góp ý kiến nhận xét, đánh giá đối với người được đánh giá.Bước 3: Trưởng đơn vị nhận xét về kết quả công tác VC, NLĐ; tham khảo kết quả đánh giá của tập thể VC, NLĐ trong đơn vị để quyết định phân loại đánh giá VC, NLĐ theo thẩm quyền. Đối với viên chức giữ chức vụ từ Phó Trưởng bộ môn trở lên, Trưởng đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia góp ý tại cuộc họp, ý kiến của cấp ủy chi bộ, đề xuất mức đánh giá, phân loại trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.* Lưu ý: Các đơn vị tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại VC, NLĐ theo phân cấp (Mẫu số 01), gửi về phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, để tổng hợp chung, làm cơ sở để Hiệu trưởng thực hiện đánh giá, phân loại và bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm.2. Đối với viên chức giữ chức vụ Trưởng các đơn vị (hoặc cấp phó được phân công phụ trách)Bước 1: VC làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo Mẫu số 03;Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt tham gia góp ý; các ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại Hội nghị. – Chủ trì cuộc họp: Hiệu trưởng – Thành phần tham dự: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; đại diện BCH Đảng ủy, đại diện BCH Công đoàn, đại diện BCH Đoàn Thanh niên; Trưởng các đơn vị. Cuộc họp đánh giá, phân loại chỉ được tiến hành khi có tối thiểu 2/3 thành phần tham dự có mặt. – Nội dung hội nghị: VC được đánh giá trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác; các thành viên tham gia hội nghị góp ý kiến nhận xét, đánh giá đối với người được đánh giá.Bước 3: Hiệu trưởng nhận xét về kết quả công tác của VC; tham khảo các ý kiến đóng góp tại hội nghị và ý kiến đóng góp tại hội nghị của đơn vị VC đang công tác quyết định phân loại đánh giá VC theo thẩm quyền.3. Đối với Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởngBước 1: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo Mẫu số 04, Mẫu số 05;Bước 2: Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt tham gia góp ý; các ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại Hội nghị. – Chủ trì cuộc họp: Hiệu trưởng – Thành phần tham dự: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, BCH Đảng ủy; đại diện Hội đồng trường, đại diện BCH Công đoàn, đại diện BCH Đoàn Thanh niên; Trưởng, Phó Trưởng các đơn vị. Hội nghị chỉ được tiến hành khi có tối thiểu 2/3 thành phần tham dự có mặt.– Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác; các thành viên tham gia hội nghị góp ý kiến nhận xét, đánh giá.Bước 3: Trên cơ sở ý kiến đóng góp, kết luận tại cuộc họp, Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị chịu trách nhiệm tổng hợp hồ sơ gửi về Sở Nội vụ để trình Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, phân loại theo quy định; đồng thời xem như là căn cứ để làm cơ sở bình xét thi đua, khen thưởng đối với Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

Hướng Dẫn Đánh Giá, Phân Loại Công Chức, Viên Chức Năm 2022

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Để việc nhận xét, đánh giá, phân loại công chức, viên chức thuộc Sở Tư pháp năm 2019 triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn và thời gian quy định. Lãnh đạo Sở yêu cầu Thủ trưởng các tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

I. Đánh giá, phân loại công chức, viên chức:

Thực hiện theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Nội dung đánh giá công chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 56 Luật Cán bộ, công chức (có gửi kèm mẫu phiếu 02 Phiếu đánh giá và phân loại công chức theo NĐ 56/2015/NĐ-CP).

– Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

– Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

– Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

– Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;

– Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

Ngoài các nội dung đánh giá đối với công chức không phải là công chức lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá theo các nội dung sau:

– Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý;

– Năng lực lãnh đạo, quản lý;

– Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức.

– Giám đốc Sở trực tiếp đánh giá, phân loại đối với: Trưởng, Phó các Phòng thuộc Sở; Giám đốc, Trung tâm trực thuộc Sở; Trưởng Phòng Công chứng; Công chức các phòng thuộc Sở.

* Về trình tự, thủ tục, tiêu chí phân loại, đánh giá công chức thực hiện theo Chương III, tại Điều 17,18,19,20,21 của Nghị định 56/2015/NĐ-CP. Thủ trưởng các đơn vị tổ chức họp lấy ý kiến của tập thể phòng và nhận xét của Lãnh đạo trực tiếp vào mẫu số 02 của từng công chức.

Hồ sơ nhận xét đánh giá công chức năm 2019 của Khối Văn phòng Sở gồm: Biên bản họp Phòng; Phiếu đánh giá và phân loại của từng công chức, đề nghị gửi về Văn phòng Sở chậm nhất ngày 02 tháng 12 năm 2019 để tổng hợp trình Giám đốc Sở đánh giá, phân loại.

Nội dung đánh giá viên chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 41 Luật Viên chức (có gửi kèm mẫu Phiếu đánh giá và phân loại Viên chức, mẫu số 03 theo NĐ 56/2015/NĐ-CP).

– Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

– Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

– Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

– Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

– Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

– Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

– Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tổ chức việc đánh giá, phân loại viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đơn vị mình.

* Về trình tự, thủ tục, tiêu chí phân loại, đánh giá viên chức thực hiện theo Chương IV, tại Điều 24,25,26,27,28 của Nghị định 56/2015/NĐ-CP và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP. Thủ trưởng các đơn vị tổ chức họp lấy ý kiến của tập thể phòng và nhận xét của Lãnh đạo trực tiếp vào mẫu phiếu số 03 của từng viên chức.

– Đối với chức danh Giám đốc Sở thuộc thẩm quyền Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhận xét đánh giá, phân loại; Chức danh Phó Giám đốc Sở thuộc thẩm quyền nhận xét đánh giá, phân loại của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (Riêng Trưởng các đơn vị sự nghiệp trước khi Giám đốc Sở đánh giá, phân loại phải trình xin ý kiến Ban cán sự đảng UBND tỉnh theo phân cấp quản lý.

– Một số quy định về đánh giá viên chức đã được sửa đổi, bổ sung tiêu chí phân loại viên chức ở các mức thực hiện theo Điều 25,26,27,28 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 và Khoản 3, Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính Phủ; Việc đánh giá người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị được quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 24 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 88/2017/NĐ-CP.

Vậy, đề nghị các đơn vị nghiên cứu triển khai thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn, đảm bảo tính công bằng, toàn diện, sát trình độ, năng lực, phẩm chất của mỗi công chức, viên chức./.

Hướng Dẫn Đánh Giá, Phân Loại Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Năm 2022

Thực hiện Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP;

Thực hiện theo văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV ngày 09/11/2017 của Bộ Nội vụ về Nghị định đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Thực hiện theo Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 13/11/2018 của Tỉnh ủy Bình Dương về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018;

Sau khi thống nhất cùng Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nội dung, biểu mẫu và thời gian trong việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2018 theo Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 13/11/2018 của Tỉnh ủy Bình Dương, Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung chủ yếu sau đây để các Sở ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố thực hiện việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu1. Mục đích

Đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, nhằm xác định rõ năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm; kết quả đánh giá là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

2. Nguyên tắc

a) Bảo đảm đúng thẩm quyền: cán bộ do cấp có thẩm quyền quản lý đánh giá; công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đánh giá. Cấp nào, người nào thực hiện việc đánh giá thì đồng thời thực hiện việc phân loại và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

b) Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức.

c) Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

d) Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; việc đánh giá, phân loại viên chức quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

đ) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại.

II. Thời điểm, nội dung, thẩm quyền, tiêu chí và biểu mẫu đánh giá đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 1. Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

1.1. Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo từng năm công tác. Cán bộ, công chức, viên chức khi chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, phân loại kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên).

* 2. Nội dung đánh giáĐối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, thời điểm đánh giá, phân loại công chức, viên chức do người đứng đầu quyết định.

1.2. Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

a)Nội dung đánh giá cán bộ thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật cán bộ, công chức.

3. Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chứca) Đối với cán bộ

b) Nội dung đánh giá công chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 56 Luật cán bộ, công chức.

b) Đối với công chức

c) Nội dung đánh giá viên chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 41 Luật viên chức.

Cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ, chịu trách nhiệm về kết quả, đánh giá, phân loại cán bộ

c) Đối với viên chức

– Người đứng đầu trực tiếp đánh giá, phân loại đối với cấp phó của người đứng đầu và công chức thuộc quyền quản lý của mình, chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại.

4. Tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức4.1. Tiêu chí đánh giá đối với cán bộ

– Việc đánh giá người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do người đứng đầu cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại.

4.2. Tiêu chí đánh giá đối với công chức

Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, phân loại viên chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 43 Luật Viên chức.

4.3. Tiêu chí đánh giá đối với viên chức

Tiêu chí đánh giá cán bộ thực hiện theo Điều 11, 12, 13, 14 của Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV ngày 09/11/2017 Bộ Nội vụ,

5. Mẫu biểu đánh giá phân loại cán bộ, công chức viên chứca) Đối với cán bộ: b) Đối với công chức, công chức lãnh đạo quản lý: c) Đối với viên chức, viên chức lãnh đạo quản lý: Nội dung đánh giá theo mẫu số 03 (theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ)Nội dung đánh giá theo mẫu số 02 (theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ)Nội dung đánh giá theo mẫu số 01 (theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ)

Tiêu chí đánh giá công chức thực hiện theo Điều 18, 19, 20, 21 của Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV ngày 09/11/2017 Bộ Nội vụ,

Tiêu chí đánh giá viên chức thực hiện theo Điều 25, 26, 27, 28 của Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV ngày 09/11/2017 Bộ Nội vụ,

Đối với cán bộ, công chức, viên chức đồng thời là đảng viên việc kiểm điểm thực hiện theo kế hoạch số 71-KH/TU ngày 13/11/2018 của Tỉnh ủy Bình Dương về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018.

1. Đề nghị Giám đốc các Sở ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định tại Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 13/11/2018 của Tỉnh ủy Bình Dương về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018và Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

2. Ngoài các nội dung cơ bản theo hướng dẫn, các Sở ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần xây dựng tiêu chí đánh giá cụ thể đối với công chức, viên chức dựa trên các quy định của Nhà nước trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị gắn với các đặc điểm mang tính đặc thù của ngành, lĩnh vực hoặc địa phương. Đồng thời, quy định cụ thể, rõ ràng về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức.

3. Xây dựng quy định xử lý đối với những công chức, viên chức chưa đảm bảo đủ tiêu chuẩn, thực thi nhiệm vụ kém như bố trí công tác khác, xử lý kỷ luật hoặc đưa vào diện tinh giản biên chế, giải quyết thôi việc. Đồng thời thực hiện việc khen thưởng, tôn vinh và đãi ngộ đối với những công chức, viên chức có thành tích trong thực thi công vụ.

4. Để kịp thời tổng hợp, báo cáo về Bộ Nội vụ đúng thời gian quy định, Sở Nội vụ đề nghị Giám đốc các Sở ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức sau khi đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tổng hợp báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 10/01/2019 theo biểu kèm theo, đồng thời gửi qua email: longdm@binhduong.gov.vn.

Biểu mẫu đánh giá:

1. Mẫu đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 20182. Mẫu tổng hợp đánh giá phân loại năm 2018

Hướng Dẫn Đánh Giá, Phân Loại Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Năm 2012

Ngày 28/11/2012, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2305/SNV-VP về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2012.

Thực hiện Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức;

Căn cứ Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/1012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 283-QĐ/TU ngày 30 tháng 10 năm 2008 của Thành ủy ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ; Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/9/2009 của UBND thành phố Hà Nội; Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 22/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/9/2009 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội;

Trong khi chờ Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ tạm thời hướng dẫn việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội năm 2012 (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức) như sau:

a) Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Việc đ ánh giá cán bộ , công chức, viên chức nhằm làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Kết quả của đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức là một kênh để báo cáo cấp ủy các cấp tham khảo, xem xét trong công tác quy hoạch, đề bạt cán bộ, công chức, viên chức; l à căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với cán bộ , công chức, viên chức.

b) Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo các kết luận đánh giá cán bộ, công chức, viên chức khách quan, chính xác, công bằng. Bản thân cán bộ, công chức, viên chức được trình bày ý kiến của mình về kết luận đánh giá.

2. Nhiệm vụ được cơ quan, đơn vị phân công;

3. Cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết.

1. Cán bộ, công chức, viên chức; lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, hợp đồng chuyên môn đúng quy định làm việc trong các cơ quan Sở, ban, ngành và tương đương, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội;

2. Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, hợp đồng chuyên môn đúng quy định làm việc trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, ban, ngành và tương đương, UBND quận, huyện, thị xã, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hà Nội;

3. Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, công chức, lao động hợp đồng thuộc UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

– Mức độ thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm (thể hiện ở khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả của công việc ở từng vị trí, từng thời gian, bao gồm cả những nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất): Tối đa 30 điểm

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Tối đa 2. Phẩm chất chính trị, c hấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước: 10 Điểm

– Nhận thức, tư tưởng chính trị, c hấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tinh thần đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước: Tối đa 5 điểm

– Bản thân và gia đình chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Không để vợ (chồng), con, anh (chị, em) ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để ảnh hưởng xấu tới cơ quan hoặc vi phạm quy chế, vi phạm pháp luật: 5 điểm

– Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác, thực hiện các quy định về những việc cán bộ, công chức , viên chức không được làm : Tối đa 5 điểm

– Tính trung thực, có ý thức giữ gìn đ oàn kết nội bộ ; c ó ý thức trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh: Tối đa 5 điểm

-Tinh thần phối hợp trong công tác, thực hiện nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động do cơ quan, do cấp trên phát động, tổ chức: Tối đa 2 điểm

– Tổng điểm đánh giá 100 điểm.

– Căn cứ vào kết quả đánh giá, cán bộ, công chức, viên chức được phân loại theo 1 trong 4 mức sau:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Tổng điểm đạt từ 90 đến 100 điểm, trong đó điểm của nội dung đánh giá về Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao phải đạt 55 điểm trở lên;

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Tổng điểm đạt từ 70 đến 89 điểm, trong đó điểm của nội dung đánh giá về Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao phải đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực (đối với viên chức là Hoàn thành nhiệm vụ):Tổng điểm đạt từ 50 đến 69 điểm, trong đó điểm của nội dung đánh giá về Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao phải đạt từ 45 điểm trở lên;

+ Không hoàn thành nhiệm vụ: Tổng điểm đạt dưới 50 điểm hoặc điểm của nội dung đánh giá về Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao đạt dưới 30 điểm.

– Đánh giá đ ối với viên chức các cơ sở giáo dục thực hiện vào dịp kết thúc năm học.

– Đối với cán bộ, công chức lãnh đạo đảm nhiệm nhiều chức danh công tác thì đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu ở chức danh đảm nhận chính và cao nhất của cán bộ, công chức lãnh đạo đó.

a) Đối với cán bộ, công chức (thực hiện theo Điều 57 Luật cán bộ, công chức):

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng quản lý cán bộ, công chức, viên chức đánh giá.

Việc đánh giá người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên quản lý trực tiếp thực hiện.

b) Đối với viên chức (thực hiện theo Điều 43 Luật Viên chức):

– Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tổ chức đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

– Người có thẩm quyền bổ nhiệm chịu trách nhiệm đánh giá viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.

a) Đối với các chức danh Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã được thực hiện theo Luật cán bộ, công chức; Luật Viên chức và theo phân cấp quản lý cán bộ của Thành ủy.

+ Đối với Sở (ban, ngành, đơn vị) trực thuộc Thành phố bao gồm: lãnh đạo Sở, Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở.

+ Đối với cấp huyện bao gồm Thường trực HĐND; các thành viên UBND quận, huyện, thị xã; Trưởng phòng, ban chuyên môn và tương đương.

+ Đối với cấp xã bao gồm Thường trực HĐND; các thành viên UBND và công chức cấp xã.

+ Cá nhân trình bày bản tự đánh giá, chấm điểm.

+ Tập thể đóng góp ý kiến, người chủ trì cuộc họp kết luận, ghi thành biên bản.

+ Tập thể đánh giá (mẫu số 3), lập biên bản kiểm phiếu.

+ Thông qua biên bản góp ý đánh giá tại cuộc họp.

+ Đối với Sở (ban, ngành, đơn vị) trực thuộc Thành phố bao gồm: lãnh đạo Sở, Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở.

+ Đối với cấp huyện bao gồm Thường trực HĐND, các thành viên UBND quận, huyện, thị xã, Trưởng phòng, ban chuyên môn và tương đương.

+ Đối với cấp xã bao gồm Thường trực HĐND, các thành viên UBND và công chức cấp xã.

+ Cá nhân trình bày bản tự đánh giá, chấm điểm.

+ Tập thể đóng góp ý kiến, người chủ trì cuộc họp kết luận, ghi thành biên bản.

+ Tập thể đánh giá (mẫu số 3), lập biên bản kiểm phiếu.

+ Thông qua biên bản góp ý đánh giá tại cuộc họp.

(Việc đánh giá, xếp loại đối với các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND, Ủy viên Thường trực HĐND cấp huyện do Chủ tịch HĐND cấp huyện thực hiện. Phó Chủ tịch HĐND cấp xã do Chủ tịch HĐND cấp xã thực hiện).

Đối với cấp trưởng, cấp phó các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố; cấp trưởng, cấp phó các phòng, tổ, đội và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã; công chức, viên chức, lao động hợp đồng; công chức cấp xã (sau đây gọi chung là công chức, viên chức):

+ Công chức, viên chức trình bày bản tự đánh giá.

Người đứng đầu phòng, ban, tổ, đội nhận xét về kết quả tự đánh giá của công chức, đánh giá những ưu, nhược điểm của cán bộ, công chức, viên chức;

+ Tập thể đơn vị đóng góp ý kiến, Người đứng đầu phòng, ban, tổ, đội kết luận, ghi thành biên bản.

+ Tập thể đơn vị bỏ phiếu đánh giá (mẫu số 3), lập biên bản kiểm phiếu đánh giá và công bố kết quả kiểm phiếu.

+ Thông qua biên bản góp ý đánh giá tại cuộc họp.

– Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố lập danh sách và dự kiến phân loại cán bộ, công chức, viên chức của phòng, ban, đơn vị mình xin ý kiến phê duyệt đánh giá của của người đứng đầu cơ quan đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ, công chức, viên chức. Sau khi đã được phê duyệt kết quả phân loại của từng cá nhân thì trưởng các phòng, ban, đơn vị ghi vào bản nhận xét, đánh giá của từng cá nhân rồi chuyển người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ, công chức, viên chức ký tên, đóng dấu.

– Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và tương đương, Chủ tịch UBND cấp huyện đánh giá đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng; công chức các phòng, ban chuyên môn và tương đương trực thuộc.

(Các cuộc họp trên phải có ít nhất 2/3 số cán bộ, công chức, viên chức hoặc thành phần được triệu tập có mặt dự họp)

Bước 4: Thủ trưởng các cơ quan sở, ban, ngành và tương đương, Chủ tịch UBND cấp huyện, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thông báo công khai kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

3. Thủ tục, hồ sơ đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức

a)Đối với cán bộ thuộc UBND Thành phố quản lý:

Được lập thành 02 bộ: lưu tại cơ quan 01 bộ; gửi về UBND thành phố (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo, gồm:

– Biên bản họp kiểm điểm của đơn vị, kết quả lấy ý kiến phân loại;

– Bản kiểm điểm cá nhân, Bản chấm điểm đánh giá phân loại (Mẫu 02) và đề nghị xếp loại đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị gửi về UBND thành phố (qua Sở Nội vụ để tổng hợp) báo cáo.

b) Đối với người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp, Chi cục và tương đương trực thuộc Sở, ban, ngành; đơn vị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã:

Được lập thành 02 bộ: lưu tại cơ quan 01 bộ; gửi về Sở, ban, ngành (qua Phòng Tổ chức cán bộ hoặc Văn phòng để tổng hợp); UBND quận, huyện, thị xã (qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo, gồm:

– Biên bản họp kiểm điểm của đơn vị, kết quả lấy ý kiến phân loại;

– Bản kiểm điểm cá nhân và đề nghị xếp loại đối với cán bộ, công chức, viên chức.

c) Đối với cán bộ, công chức, viên chức do các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp quản lý theo thẩm quyền, phân cấp:

Được lập thành 01 bộ lưu tại cơ quan, đơn vị, gồm:

– Bản chấm điểm đánh giá phân loại (Mẫu 02);

– Biên bản họp kiểm điểm, kết quả lấy ý kiến phân loại (nếu lấy ý kiến bằng phiếu), biểu tổng hợp kết quả phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

a) Việc đánh giá đối với cán bộ, công chức cấp xã (Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã; công chức cấp xã, hợp đồng lao động) tổ chức cuộc họp toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng để thực hiện việc đánh giá cho từng chức danh cán bộ, công chức, hợp đồng lao động trong HĐND và UBND cấp xã.

b) Đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Thành phố có hướng dẫn, đánh giá riêng.

c) Đối với cán bộ, công chức, viên chức biệt phái: Việc đánh giá do cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo hướng dẫn này và gửi tài liệu đánh giá về cơ quan cử biệt phái để lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.

d) Khi đánh giá đối với các chức danh cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo cơ quan, đơn vị còn phải thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội về việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý;

đ) Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quản lý ngành dọc cấp trên công tác tại cấp xã (công chức thanh tra xây dựng, viên chức làm công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình…) trước khi đánh giá phải lấy ý kiến nhận xét bằng văn bản của Chủ tịch UBND cấp xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành được giao trên địa bàn phụ trách.

e) Phiếu lấy ý kiến đánh giá cán bộ, công chức, viên chức để người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham khảo quyết định đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. Tùy tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị mình người đứng đầu cơ quan, đơn vị lựa chọn có thể sử dụng phiếu lấy ý kiến đánh giá của tập thể cán bộ, công chức, viên chức (theo mẫu số 3).

1. Các Sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã, đơn vị sự nghiệp trực thuộc thuộc Thành phố tổ chức thực hiện, hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đúng tiến độ.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải hoàn tất việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình trong tháng 12; lưu trữ tài liệu đánh giá vào hồ sơ cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng bao gồm: Bản tự nhận xét, đánh giá của cán bộ công chức, viên chức; nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan, của tập thể lãnh đạo, của cấp ủy, kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra (nếu có). Cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức lưu hồ sơ theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Báo cáo kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức:

Các Sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thuộc Thành phố, gửi báo cáo đánh giá cán bộ, công chức, viên chức về Sở Nội vụ trước ngày 10 tháng 01 của năm 2013 (theo mẫu số 4).

Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố nghiên cứu, tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện có phát sinh, vướng mắc, phản ánh kịp thời về Sở Nội vụ để phối hợp thực hiện ./.

admin admin