Đánh Giá Về Đội Ngũ Đảng Viên / Top 17 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 10/2023 # Top Trend | Tzlt.edu.vn

Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Đội Ngũ Đảng Viên Ở Cơ Sở

Ngày đăng: 04/10/2013 03:31

Đội ngũ đảng viên ở cơ sở là lực lượng cơ bản, nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn, giáo dục và giúp đỡ quần chúng nhận thức và thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hiện nay, đội ngũ này đã và đang phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu trong học tập, công tác, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; tích cực chủ động sáng tạo, hăng hái cùng toàn dân thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Số đông đảng viên giữ vững được phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng; có lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, lành mạnh và gắn bó mật thiết với nhân dân lao động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Song bên cạnh đó, đội ngũ đảng viên ở cơ sở còn có những hạn chế và thiếu sót nhất định. Trong đó, một bộ phận đảng viên còn mắc căn bệnh hành chính, giấy tờ, sách vở xa rời thực tiễn; thiếu sâu sát trong chỉ đạo, bám nắm cơ sở… “Tình trạng nói nhiều, làm ít, làm không đến nơi đến chốn hoặc không làm còn diễn ra ở nhiều nơi,…Một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt, yếu kém về phẩm chất và năng lực, vừa thiếu tính tiền phong gương mẫu, vừa không đủ trình độ hoàn thành nhiệm vụ”(1).

1. Nâng cao phẩm chất chính trị cho đội ngũ đảng viên ở cơ sở, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên tuyệt đối trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với Đảng và nhân dân; sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, tin tưởng vào khả năng tất thắng của chủ nghĩa xã hội và ra sức bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới hiện nay. Bồi dưỡng nâng cao hơn nữa cho đội ngũ đảng viên về bản lĩnh chính trị luôn vững vàng lập trường quan điểm của giai cấp công nhân, không hoang mang dao động, suy giảm niềm tin trước âm mưu phá hoại của các thế lực phản động; trung thành tuyệt đối và ra sức bảo vệ, phát triển lý luận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời hiểu sâu sắc và thực hiện tốt hơn đường lối đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay.

2. Nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cách mạng cho đội ngũ đảng viên ở cơ sở, quan tâm bồi dưỡng, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức giữ gìn đoàn kết nhất trí trong nội bộ. Bồi dưỡng, xây dựng lối sống trung thực, lời nói đi đôi với việc làm; dám nghĩ, dám làm, dám nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật; không giấu giếm khuyết điểm; luôn sống lành mạnh, sống bằng sức lao động của chính bản thân mình; đồng thời quan tâm giúp đỡ người khác, không ích kỷ, thực dụng, chạy theo đồng tiền; không tham nhũng, buôn lậu, không xâm phạm tài sản của Nhà nước và của nhân dân. Luôn biết đặt lợi ích của Đảng và Nhà nước, nhân dân lao động lên trên lợi ích riêng của cá nhân, hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không sợ hy sinh gian khổ, gương mẫu hoàn thành tốt mọi đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bồi dưỡng, nâng cao cho đội ngũ đảng viên đức tính luôn quan tâm, chăm lo thiết thực đến đời sống của quần chúng lao động, thực sự gần gũi nhân dân, hiểu biết nguyện vọng chính đáng của nhân dân, khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm của nhân dân; phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình, góp ý và thường xuyên tự phê bình, hoà mình vào quần chúng. Đây chính là nội dung quan trọng nhằm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở hiện nay.

3. Nâng cao năng lực trí tuệ và năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn cho đội ngũ đảng viên ở cơ sở theo hướng toàn diện, đồng bộ. Trước hết cần tập trung bồi dưỡng, nâng cao sự nhạy bén, nắm chắc tình hình; khả năng tư duy nhanh và khoa học; phân tích đúng và kịp thời những vấn đề mới nảy sinh; nhanh chóng đề ra các giải pháp, giải quyết có chất lượng và hiệu quả mọi vấn đề đặt ra trong thực tiễn cuộc sống. Thước đo cơ bản và chủ yếu là chất lượng, hiệu quả hoàn thành công việc được giao. Đồng thời, cần nâng cao năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn cho đội ngũ đảng viên. Bởi vì, chỉ có thông qua hoạt động thực tiễn một cách tích cực sáng tạo mới có cơ sở, điều kiện để hình thành, phát triển phẩm chất, nhân cách, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và năng lực trí tuệ của người đảng viên.

Để góp phần nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ đảng viên ở cơ sở, cần tập trung và thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

– Một là, nâng cao nhận thức về vai trò năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ đảng viên ở cơ sở. Đối với hệ thống cấp ủy đảng phải coi đây là thước đo căn bản nhất của người cán bộ ở cơ sở; là phương hướng chủ đạo trong đào tạo, sử dụng và đánh giá cán bộ. Do vậy, để nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ đảng viên ở cơ sở, trước hết phải nâng cao nhận thức về vai trò năng lực thực tiễn của đội ngũ đảng viên trong quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm của Đảng. Họ thực sự phải là “linh hồn”, là “đại biểu của Đảng” ở cơ sở, nếu không thấu suốt vấn đề này đội ngũ đảng viên sẽ không tránh khỏi giáo điều, duy ý chí, lý thuyết suông…

– Hai là, tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thực hành sinh hiểu biết, hiểu biết tiến lên lý luận, lý luận cũng lãnh đạo thực hành”(3). Qua đó kiểm tra trình độ, kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn của người đảng viên, phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, đề ra biện pháp cụ thể nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực, hiệu quả công tác. Quá trình bồi dưỡng rèn luyện đảng viên cần phải thực hiện theo phương châm yếu cái gì, thiếu cái gì thì rèn luyện cái đó. Đồng thời, coi trọng tất cả các khâu, các bước của quá trình bồi dưỡng, rèn luyện theo cương vị, chức trách của người đảng viên ở cơ sở; động viên, khích lệ từng đảng viên ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng phấn đấu vươn lên, luôn có chí tiến thủ, cầu thị, cầu tiến bộ, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, chủ động, tích cực, sáng tạo trong mọi hoàn cảnh; bám sát thực tiễn cuộc sống, quan hệ mật thiết với quần chúng lao động để thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của quần chúng và tổ chức họ thực hiện tốt đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Ba là, thường xuyên làm tốt công tác quản lý đảng viên. Một trong những biện pháp quản lý là tạo điều kiện để đảng viên rèn luyện trong thực tiễn, giao nhiệm vụ cụ thể, đồng thời có cơ chế, chính sách đãi ngộ, sử dụng phù hợp. Đặc biệt những nhiệm vụ đặc thù, khó khăn đòi hỏi cao sự cống hiến về thể chất và tinh thần như chăm lo ổn định nơi ăn, ở, làm việc; kịp thời khen thưởng những đảng viên có thành tích tốt trong lao động, công tác và xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật những người vi phạm kỷ luật, để kích thích sự tự quản lý của họ trong thực tiễn…Qua đó động viên cán bộ, đảng viên đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng hiện nay.n

Ghi chú:

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, H. 2006, tr.66

(2), (3) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5 Nxb CTQG, H. 1995, tr. 699, 77.

THS. Nguyễn Văn Huy – Học viện Chính trị quân sự / Tạp chí Tổ chức Nhà nước Số 2/2009

Nâng Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Đảng Viên Là Góp Phần Thực Hiện Tốt Nhiệm Vụ

Thực tế, chất lượng đảng viên là chất lượng con người, chất lượng công dân, chất lượng cán bộ nhưng với đòi hỏi cao hơn vì chất lượng đảng viên có tầm quan trọng quyết định đến chất lượng công tác lãnh đạo của Đảng. Trong suốt những chặng đường lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đến thời kỳ đổi mới – hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta luôn quan tâm, kịp thời ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Để thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng, mỗi tổ chức cơ sở đảng cũng cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình.

Theo dự báo tình hình thế giới, trong nước sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức khó lường, tác động tới sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và tác động, ảnh hưởng đến công tác tuyên giáo, công tác xây dựng Đảng. Chủ trương của Đảng được đề ra tại Đại hội lần thứ XII cũng xác định: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội… phù hợp với từng đối tượng theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả”. Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trên, cần thực hiện một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ đảng viên để góp phần thực hiện thành công chủ trương của Đảng.

Thứ nhất, thực hiện nghiêm túc việc tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng; đối với những chi bộ có cấp ủy hoặc có bí thư và phó bí thư (trường hợp chưa đủ điều kiện bầu chi ủy) thì phải duy trì sinh hoạt cấp ủy, hội ý giữa bí thư và phó bí thư trước khi tổ chức sinh hoạt. Việc duy trì sinh hoạt làm cho các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở Đảng và của chi bộ. Thông qua sinh hoạt chi bộ làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong nội bộ; cấp ủy nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Thứ hai, phải chú trọng công tác bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên và coi đây là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng. Hàng năm, các cấp ủy Đảng phải tiến hành rà soát tình hình đảng viên và khẩn trương xây dựng kế hoạch, có giải pháp quyết liệt để thực hiện nội dung công tác này. Mỗi đảng viên phải thấm nhuần và biết cách vận dụng sáng tạo học thuyết của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác và cuộc sống. Không nên coi việc học tập lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ chỉ là quyền lợi của cán bộ, đảng viên mà cần xác định đó là trách nhiệm của các cấp ủy nhằm đảm bảo nguồn lực con người cho đơn vị có đủ khả năng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đồng thời, phải xác định việc học tập nâng cao trình độlý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ là nhiệm vụ quan trọng của cán bộ,đảng viên khi đang trong quá trình công tác.

Thứ ba, các cấp ủy Đảng và thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm đổi mới và thực hiện hiệu quả phương pháp đánh giá cán bộ, đảng viên kịp thời, khách quan, chính xác, thuyết phục. Hàng tháng, tại các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, chi bộ cần tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đảng viên gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên đó. Kết quả đánh giá là cơ sở để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Hàng quý, cần có đánh giá và biểu dương đối với những đảng viên thường xuyên hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được phân công và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối với những cán bộ, đảng viên còn hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hoặc có những biểu hiện sa sút khác thì chi bộ cần quan tâm, có biện pháp bồi dưỡng, giúp đỡ để tiến bộ. Việc đánh giá cán bộ, đảng viên được thực hiện thường xuyên, liên tục, đúng phương pháp và đảm bảo được thẳng thắn, khách quan sẽ tạo động lực rất lớn trong đội ngũ, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong công việc. Đồng thời, làm tốt công tác này sẽ khắc phục được tình trạng đánh giá chung chung, hình thức, né tránh các hạn chế, khuyết điểm hoặc nể nang, cào bằng làm giảm động lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Trong mọi hoạt động của tổ chức đảng tại đơn vị cần chú trọng phát huy tính Đảng, tính tự giác và tinh thần chịu trách nhiệm của đảng viên. Đồng thời, nâng cao tính tổ chức kỷ luật của đảng viên, đối với những trường hợp có biểu hiện hạn chế, khuyết điểm lặp đi lặp lại nhiều lần không được khắc phục triệt để hoặc dẫn đến sai phạm các quy định của Đảng thì cần có biện pháp xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm minh, khách quan.

Hướng Dẫn Về Đánh Giá, Xếp Loại Đảng Viên Năm 2023

Theo đó, mục đích, yêu cầu của việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp như sau:

– Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

– Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nễ nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để sửa chữa, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể.

Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

– Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm.

Cấp ủy cấp trên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo đảm khách quan, toàn diện, thực chất.

Hướng dẫn 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2023 thay thế Hướng dẫn 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2023.

Mấy Ý Kiến Về Việc Đánh Giá, Phân Loại Đảng Viên Và Tổ Chức Cơ Sở Đảng

Lâu nay, việc phân loại, xếp loại đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng vẫn được tiến hành đều đặn hàng năm. Ở một số chi bộ có tổ chức sinh hoạt chặt chẽ và có tính chiến đấu, việc phân loại đã góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng về tính tổ chức, kỷ luật và năng lực phấn đấu của đảng viên. Sau khi phân loại, các đơn vị, nhất là đảng uỷ đã họp tổng kết, tuyên dương khen thưởng những đơn vị, cá nhân đạt danh hiệu xuất sắc.

Tuy vậy, qua thực tế ở cơ sở, với sự nghiên cứu, tập hợp theo dõi, chúng tôi thấy vấn đề phân loại, đánh giá đảng viên ở nhiều nơi vẫn còn sa vào hình thức, đối phó, khiên cưỡng, máy móc…

Trước hết là nhận thức chưa đầy đủ yêu cầu cần thiết và quan trọng của việc phân loại đảng viên, đơn vị tổ chức Đảng. Một số cấp uỷ cho rằng việc phân loại là việc thường tình đến hạn thì làm, làm xong là được, kết quả đạt được ra sao cũng không quan tâm. Đến tháng 12 thì chi uỷ phát phiếu, đảng viên ghi vào rồi đưa ra phân loại. Cả năm chẳng có nhắc nhở, hướng dẫn, đặt vấn đề phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ra sao. Do đó mà đến kỳ phân loại, một số đảng viên chẳng quan tâm gì đến việc làm phiếu, làm bản kiểm điểm và thậm chí cả dự họp phân loại cũng không lưu ý.

Thứ hai là việc phân loại đảng viên, có những chi bộ thường không căn cứ vào tiêu chí, nội dung cụ thể mà chỉ xét chung chung. Cuối năm, đảng viên nào không sai phạm gì lớn là hoàn thành nhiệm vụ. Đảng viên nào có làm một số việc được giao là coi như hoàn thành tốt. Một số đảng viên do nhận thức cảm tính, nên đã bỏ phiếu bầu một số đảng viên yếu kém là xuất sắc và bầu đảng viên phấn đấu tốt, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc chỉ hoàn thành nhiệm vụ!

Cũng vì nhận thức cảm tính, máy móc, rập khuôn, tư duy kiểu cũ nên khi đánh giá phân loại đảng viên, có chi bộ đã bỏ qua yêu cầu đánh giá cụ thể, đi vào suy tôn hình thức, đối phó. Đã là bí thư chi bộ, đảng bộ, là cán bộ xã thì dù có thiếu sót, thậm chí thiếu sót lớn vẫn được bầu là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ thậm chí còn bầu là đảng viên hoàn thành xuất sắc. Cũng từ suy nghĩ đó mà có những tổ chức Đảng không dám xử lý đảng viên yếu kém vì sợ mất “chi bộ trong sạch và vững mạnh”, hoặc không dám xử lý các chi bộ yếu kém vì sợ mất “đảng bộ vững mạnh”! Ngay cả ở nhiều đảng uỷ, khi xét phân loại các chi bộ, các đảng viên cũng còn có hiện tượng tránh né đối với đồng chí bí thư, chủ tịch UBND. Thậm chí có nơi chánh, phó bí thư đảng uỷ đáng lý phải xử lý, phải khiển trách nhưng lại được bầu chọn là “đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”!

Cũng từ tình trạng nói trên mà một số nơi, sau khi phân loại đánh giá cuối năm, chi bộ mất đoàn kết, đảng viên sai phạm tiếp tục sai phạm nặng hơn. Rồi cũng từ đó mà chất lượng công tác của đảng viên sút kém, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của chi bộ sút kém hơn, gây mất lòng tin trong nhân dân.

Điều đáng quan tâm giải quyết là việc đánh giá xếp loại đảng viên và các tổ chức Đảng như chi bộ, đảng bộ lâu nay chưa căn cứ vào nhiệm vụ chính trị cụ thể, công việc được giao của đảng viên, của tổ chức Đảng.

Khi đánh giá đảng viên để phân loại phải căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể của đơn vị và cá nhân. Dù đảng viên đó có chức vụ và địa vị gì mà không hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao thì không thể xếp loại khá, tốt. Bản thân cấp uỷ và chi bộ phải có bảng phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của từng đảng viên. Hàng tháng phải được kiểm tra đánh giá, góp ý sửa chữa sai phạm và mỗi năm phải được đánh giá cụ thể, xác đáng, không vị nể, không né tránh, không bao che, không “dĩ hoà vi quý”, không chạy theo thành tích và danh hiệu hình thức.

Từ thực tế nói trên, để đổi mới có hiệu quả việc đánh giá, xếp loại đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng, chúng tôi có mấy đề xuất và kiến nghị:

Trước hết, các cấp uỷ Đảng phải có nhận thức đúng đắn, đầy đủ tầm quan trọng và tác dụng tích cực về tính chiến đấu của Đảng đối với việc đánh giá, phân loại đảng viên. Tránh tình trạng chỉ làm cho có, làm để đối phó, làm không kiểm tra như lâu nay. Từ nhận thức của cấp uỷ mà nâng cao nhận thức cho đảng viên và công việc đó phải được tiến hành thường xuyên trong tổ chức Đảng, chứ không chỉ chờ đến cuối năm theo kiểu “rằm thì trăng tròn”.

Thứ hai, đảng uỷ phải giao trách nhiệm, giao nhiệm vụ chính trị cụ thể cho từng chi bộ bằng kế hoạch, văn bản. Phải quản lý và theo dõi kế hoạch công tác lãnh đạo và nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng chi bộ. Không chỉ kiểm tra đôn đốc thường xuyên mà đến khi xét đánh giá, phân loại, đảng uỷ phải căn cứ vào kế hoạch đó mà đánh giá, xếp loại đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng.

Thứ ba, các cấp uỷ, chi bộ phải có phân công nhiệm vụ đảng viên cụ thể, sát hợp, ghi vào biên bản, ghi vào sổ phân công đảng viên. Hàng tháng, trong sinh hoạt chi bộ, phải đôn đốc thực hiện, sửa chữa những khuyết điểm, những sai sót qua kiểm tra của cấp uỷ. Đến cuối tháng, kiểm điểm của chi uỷ phải rà soát bảng phân công đó. Cuối năm, trong kiểm điểm, đánh giá và phân loại phải căn cứ vào bảng phân công mà xếp loại. Muốn cho chi bộ, đảng bộ tốt thì phải luôn rà soát nhiệm vụ, luôn kiểm tra đôn đốc, bổ cứu rút kinh nghiệm; tránh tình trạng cả năm không để ý, cuối năm lo xếp loại tốt để “có thành tích” và giữ “uy tín” của chi bộ.

Thứ tư, cần chống lối làm việc tuỳ tiện, chạy theo thời gian rồi bỏ qua việc kiểm điểm của từng đảng viên, việc góp ý phê bình của các đảng viên trong chi bộ. Có nơi, chỉ qua vài tiếng đồng hồ mà kiểm điểm xong cả hơn ba chục đảng viên trong chi bộ. Bản kiểm điểm làm qua loa, chiếu lệ, người làm, người không và trong khi họp, người góp ý thì còn e dè, nể nang, né tránh. Thậm chí có đảng viên còn bóp méo sự thật, hữu khuynh thiên lệch, đánh giá theo cảm tính…

Thứ năm, trong giai đoạn hiện nay, việc xếp loại đánh giá đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng cần gắn liền với việc đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư (khoá XI) của Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng./.

(Nguồn tin: Hải Hồng – tuyengiao.vn)

Yêu Cầu Về Phẩm Chất, Năng Lực Công Tác Của Đội Ngũ Cán Bộ Kiểm Tra Trong Quân Đội Hiện Nay

Thứ năm, 11 Tháng 5 2023 12:31

(LLCT) – Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng và là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng đảng, là biện pháp hữu hiệu khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước của cán bộ, đảng viên.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nêu rõ: “Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra và các cơ quan tư pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ sai phạm theo quy định của pháp luật”(1). Đối với Đảng bộ Quân đội, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng càng đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Để làm tốt công tác này, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra là nhân tố quyết định sự thành. Cán bộ kiểm tra trong quân đội là một bộ phận trong đội ngũ cán bộ của Đảng bộ Quân đội, là cán bộ làm công tác xây dựng đảng chuyên trách về công tác kiểm tra, giám sát. Là lực lượng nòng cốt, nhân tố quyết định việc thực hiện nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp.

Nhằm đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn cách mạng mới; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng, yêu cầu đội ngũ cán bộ kiểm tra trong quân đội có phẩm chất, đạo đức cách mạng trong sáng, trình độ năng lực toàn diện, cụ thể là:

Về phẩm chất, phải tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, điều lệnh của quân đội, quy định của cơ quan, đơn vị. Lập trường kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng khi thực hiện nhiệm vụ được giao; không ngả nghiêng, dao động trước những tác động tiêu cực hoặc những cám dỗ đời thường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Phải nhiệt tình cách mạng, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật cao. Nhiệt tình cách mạng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ kiểm tra thể hiện ở sự yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề, ý chí phấn đấu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kiên quyết khắc phục khó khăn và không lùi bước trước trở ngại trong công tác và đời sống; tập trung trí tuệ, năng lực, chủ động và sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Mọi suy nghĩ và hành động phải xuất phát từ động cơ trong sáng, kiên quyết đấu tranh chống những hành động vô tổ chức, vô kỷ luật, vô trách nhiệm, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Đồng thời phải có ý thức tổ chức kỷ luật tự giác và nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết, chi thị, các quy định của Đảng, Nhà nước, Quân đội; sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và các nguyên tắc, chế độ công tác kiểm tra, giám sát, nhất là thực hiện phương pháp cơ bản công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, giữ gìn bí mật nội dung tài liệu và các quy định về báo cáo, phát ngôn.

Phải trung thực, khách quan, công tâm, trong sạch. Trong điều kiện cơ chế thị trường, kinh tế nhiều thành phần, mở cửa hội nhập với bên ngoài, những nhân tố tiêu cực đang hàng ngày, hàng gíờ tác động vào đội ngũ cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ kiểm tra. Do đó, cán bộ kiểm tra phải biết giữ gìn lối sống trong sạch, lành mạnh, không vì lợi ích cá nhân mà làm điều sai trái, ảnh hưởng xấu đến uy tín của đội ngũ cán bộ kiểm tra, hạn chế đến kết quả thực hiện nhiệm vụ, làm tổnhại đến lợi ích và thanh danh của Đảng.

Phải có tinh thần đoàn kết đúngđắn và tình cảm cách mạng trong sáng. Đoàn kết phải dựa trên cơ sở thống nhất về quan điểm chính trị, nguyên tắc tổchức của Đảng, vì lợi ích chung, vi tình thương đồngđội. Khi xem xét sự việc phải thấu hiểu hoàn cảnh và điều kiện công tác, mặt mạnh, mặt yếu của tổ chức đảng và đảng viên. Mạnh dạn đấu tranh, phê bình giúp đỡ đồng chí, đồng đội phân biệt rõ đúng sai, cổ vũ mặt tốt và có phương hướng, biện pháp khắc phục, ngăn ngừa khuyết điểm. Như vậy, mới có điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt việc phối hợp công tác và có giải pháp đúng đắn trong việc giải quyết các hiện tượng mất đoàn kết, bè phái, cục bộ, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Về trình độ, phải am hiểu về công tác xâydựng Đảng, công tác chính trị, thành thạo công tác kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sátlà công tác đảng, là sinh hoạt nộibộ Đảng, vì vậy cán bộ kiểm tra phải là người làm công tác xây dựng Đảng, phải được học tập, bồi dưỡng cơ bản và có hệ thống về lý luận, các quan điểm, nguyên tắc về xây dựng Đảng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.Cán bộ kiểm tra phải có những kiến thức, hiểu biết về công tác xây dựng Đảng,công tác kiểm tra, giám sátvà kỷ luật đảng;nắm vững Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phạm vi, trách nhiệm để vận dụng tiến hành có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Qua thực tiễn công tác, có khả năng tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện, đề xuất, đóng góp vào công tác kiểm tra, giám sátvà sự chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của UBKT.

Phải có tầm hiểu biết và vốn sống thực tiễn. Hoạt động của xã hội, của đơn vị và hoàn cảnh công tác, cuộc sống của mỗi cán bộ, đảng viên là rất phong phú, luôn biến động vàphát triển. Do đó, yêu cầu quan trọng đối với mỗi cán bộ kiểm tra là phải đi sâu, đi sát thực tiễn cơ sở, có kinh nghiệm trong công tác và cuộc sống. Có như vậy mới thường xuyên nắm bắt được tình hình đơn vị, hiểu được thuận lợi, khó khăn, kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực để phát huy và những dấu hiệu vi phạm để tham mưu cho cấp ủy, UBKT những chủ trương, biện pháp chủ động ngăn ngừa. Cán bộ kiểm tra luôn phải tiếp xúc và tiếp cận, giải quyết công việc với nhiều tổ chức đảng, đảng viên; nhiều đối tượng cán bộ, đảng viên ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Nếu có kinh nghiệm công tác và kinh nghiệm trong cuộc sống, hiểu người, hiểu việc, sẽ giúp cho cán bộ kiểm tra có cách ứng xử, giải quyết đúng đắn, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác.

Phải có hiểu biết nhất định về tâm lý con người.Đối tượng của công tác kiểm tra, giám sátlà đảng viên và tổ chức đảng. Được Đảng phân công nhiệm vụ và có vị trí nhất định trong xã hội, để hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ kiểm tra phải nắm và hiểu được tâm lý xã hội, tư tưởng, tình cảm của con người nơi xảy ra sự việc, đặc biệt là tâm lý của tổ chức đảng và của đảng viên được kiểm tra. Đảng viên phạm sai lầm, khuyết điểm, số đông có tâm lý băn khoăn, hối hận, muốn được tổ chức hiểu và mong được giúp đỡ để sửa chữa tiến bộ. Nhưng cũng có người viện dẫn nhiểu lý do để bào chữa, che giấu sai lầm, khuyết điểm, thậm chí oán trách tổ chức, có trường hợp mặc cảm với cán bộ kiểm tra. Nhưng dù tâm lý diễn biến thế nào thì trong mỗi đảng viên bao giờ cũng tồn tại hai mặt đối lập, đấu tranh với nhau: tốt và xấu, tích cực và tiêu cực, cách mạng và không cách mạng. Khi cán bộ, đảng viên có ý chí, nghị lực vững vàng thì mặt tốt, tích cực, cách mạng nổi lên; mặt xấu, tiêu cực, không cách mạng lùi bước và ngược lại. Vì vậy, trong khi nghiên cứu, xem xét sự việc, cán bộ kiểm tra cần có hiểu biết về tâm lý của đối tượng để chủ động làm công tác tư tưởng, phát huy mặt tích cực, hạn chế, ngăn ngừa mặt tiêu cực, bảo đảm cho kỷ luật của Đảng thực sự tự giác, nghiêm minh và mang tính giáo dục cao.

Về năng lực, là khả năng quán triệt, vận dụng sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của cấp trên đề xuất với cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của UBKT, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó, yêu cầu đội ngũ cán bộ kiểm tra trong quân đội có phẩm chất năng lực sau:

Kỹ năng tổ chức thực hiện, là trình độ, khả năng thực hiện có kết quả tốt một hoạt động, một công việc trong các điều kiện, hoàn cảnh cụ thể trên cơ sở vận dụng thành thạo kiến thức, phương pháp vào thực hiện nhiệm vụ. Kỹ năng tổ chức, tiến hành kiểm tra, giám sátlà sự nắm chắc quy trình, cách thức tổ chức tiến hành, trình tự các khâu, các bước kiểm tra, giám sát; nhạy bén, sắc sảo, khả năng vận dụng tri thức, nghiệp vụ vào tổ chức, tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát theo nội dung chương trình đã định khi thực hành kiểm tra, giám sát. Trong hoạt động, cán bộ kiểm tra nghiên cứu đề xuất với cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT những chủ trương biện pháp, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát. Xác định đúng đối tượng, nội dung, hình thức kiểm tra, giám sát, cách thức tổ chức tiến hành kiểm tra, giám sát.

Khả năng sáng tạo và nhạy bén trong hoạt động thực tiễn,là kỹ năng đã được rèn luyện, trải nghiệm trong thực tiễn, là khả năng nhận định đánh giá và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong công tác đến mức thuần thục, điêu luyện. Nói tới hoạt động của cán bộ kiểm tra là nói tới khả năng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ theo quy định của Điều lệ Đảng và sự phân công của cấp uỷ, UBKT; khả năng tham mưu giúp UBKT chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong đảng bộ; khả năng nhìn thấu bản chất của sự việc, hiện tượng; khả năng dự báo và đón hướng diễn biến của tình hình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng, cũng như từng đảng viên để từ đó tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, UBKT các biện pháp hữu hiệu để quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời phải dũng cảm, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không nể nang, né tránh, thủ tiêu đấu tranh; trung thực, khách quan, công tâm. Kiên quyết làm rõ đúng, sai; ưu điểm, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên.

Ngoài ra, cần có kỹ năng thiết lập các mối quan hệ để thu thập thông tin, xử lý thông tin; kỹ năng vận động thuyết phục cảm hoá con người; năng lực giao tiếp và phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo.

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng nói chung và của Đảng bộ Quân đội nói riêng cả về số lượng và chất lượng là một việc làm có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết cả trước mắt và lâu dài, là trách nhiệm của cấp ủy và UBKT các cấp. Đại hội lần thứ XII của Đảng nhấn mạnh: “Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra các cấp. Có chế độ, chính sách hợp lý đối với cán bộ kiểm tra”(2). Vì vậy, trong xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra, cần xác định rõ tiêu chuẩn cán bộ kiểm tra của Đảng: phải là người có đạo đức cách mạng trong sáng, thái độ giao tiếp có văn hóa; giữ đúng nguyên tắc của Đảng, kỷ cương của Nhà nước với tình thương yêu đồng chí; trung thực, công tâm, khách quan; có trình độ, năng lực hiểu biết sâu về công tác xây dựng Đảng; am hiểu nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; phấn đấu có kiến thức về quản lý kinh tế và nắm vững được pháp luật; có thực tiễn và tác phong khoa học; có bản lĩnh, dũng khí đấu tranh vững vàng, không bị chi phối bởi mọi sức ép, cám dỗ; kiên quyết, thận trọng, thẳng thắn nhưng nhã nhặn, khiêm tốn; không chủ quan, kiêu ngạo.

(1) ĐCSVN: Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII,

(2) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2023, tr.209.

Học viện Hậu cần – Bộ Quốc phòng