Xu Hướng 3/2023 # Qđ Đánh Gv Cuối Năm # Top 6 View | Tzlt.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Qđ Đánh Gv Cuối Năm # Top 6 View

Bạn đang xem bài viết Qđ Đánh Gv Cuối Năm được cập nhật mới nhất trên website Tzlt.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN MẦM NON VÀ GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CÔNG LẬPBỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤCăn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;Theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 4054/TCCB ngày 23 tháng 5 năm 2005;Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.QUY CHẾĐánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh1. Quy chế này quy định nội dung, tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại đối với giáo viên hiện đang công tác trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp công lập.2. Quy chế này không áp dụng để đánh giá, xếp loại giáo viên, giảng viên hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học và viên chức không trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục quy định tại Khoản 1 điều này.Điều 2. Mục đích đánh giá, xếp loạiĐánh giá, xếp loại giáo viên nhằm mục đích làm rõ năng lực, trình độ, kết quả công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm căn cứ để các cấp quản lý giáo dục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên.Điều 3. Yêu cầu đánh giá, xếp loại1. Đánh giá, xếp loại giáo viên là một nội dung quan trọng của công tác quản lý cán bộ. Khi tiến hành đánh giá, xếp loại phải đảm bảo khách quan, khoa học, công khai, công bằng, dân chủ, phản ánh đúng năng lực và phẩm chất của giáo viên; phải làm rõ được ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và hiệu quả công tác, khả năng phát triển của giáo viên.2. Đánh giá, xếp loại giáo viên là việc làm thường xuyên của các cơ sở giáo dục trong từng năm học nhằm thúc đẩy đội ngũ giáo viên không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu gương tốt cho người học.3. Đánh giá, xếp loại giáo viên phải bảo đảm các kết luận đúng và chính xác.4. Việc đánh giá, xếp loại giáo viên thực hiện hàng năm sau một năm học.Điều 4. Căn cứ đánh giá, xếp loại1. Căn cứ vào tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo được quy định tại Khoản 2 Điều 61, Điều 63 và Điều 67 Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998; Điều 70, Điều 72 và Điều 77 Luật giáo dục sửa đổi ngày 14 tháng 6 năm 2005.2. Nghĩa vụ và những việc cán bộ, công chức không được làm quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19 và Điều 20 của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2000.3. Chức trách, nhiệm vụ của giáo viên được phân công; những quy định về giáo viên được quy định trong Điều lệ nhà trường, Quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường hiện hành và

Biên Bản Họp Đánh Giá Công Chức Cuối Năm 2022

UBND HUYỆN THANH OAITRƯỜNG MN KIM THƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 40 /BB-MNKT

Thanh Oai, ngày 31 tháng 5 năm 2016

BIÊN BẢNHỌP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2015 – 2016

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;Căn cứ Luật Viên chưc ngày 15/11/2010;Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;Căn cứ Hướng dẫn số 2995/HD-SNV ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về Hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và một số các văn bản khác.Thực hiện Công văn số 554 /UBND-PNV ngày 31 tháng 5 năm 2016 của UBND huyện Thanh Oai về Về việc triển khai đánh giá cán bộ, công chức, và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 2/6/2016, tại văn phòng Trường mầm non Kim Thư tổ chức họp đánh giá và phân loại công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm học 2015 – 2016.I. THÀNH PHẦN:– Bà: Nguyễn Thị Bích Hòa Hiệu trưởng – Chủ trì;– Bà: Nguyễn Thúy Nga Phó hiệu trưởng – Thư ký.– Cùng toàn thể các công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc Trường mầm non Kim Thư.Tổng số: 49/49 công chức, viên chức lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP có mặt tham dự cuộc họp.Vắng mặt: 0 (có lý do hặc không lý do)I. NỘI DUNG:* Bà: Nguyễn Thị Bích Hòa – Hiệu trưởng Trường mầm non Kim Thư, triển khai Công văn số 554 /UBND-PNV ngày 31 / 5 /2016 của UBND huyện Thanh Oai về đánh giá, công chức, viên chức lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và nêu trình tự cuộc họp:1. Công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả tại cuộc họp để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.2. Các cá nhân tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.3. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của tập thể Trường mầm non Kim Thư, Hiệu trưởng nhà trường kết luận, quyết định đánh giá và phân loại cho từng công chức, viên chức (và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Trường mầm non Kim Thư.4. Thư ký tiến hành ghi biên bản; 5. Thông qua biên bản góp ý đánh giá tại cuộc họp. * Nội dung cuộc họp:1. Bà Nguyễn Thị Bích Hòa – Hiệu trưởng, trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.– Các ý kiến đóng góp:Ưu điểm: Đ/c có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực lãnh đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.Khuyết điểm: Dự giờ thăm lớp bồi dưỡng chuyên môn còn ít 2. Bà Nguyễn Thúy Nga – Hiệu phó, trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.– Các ý kiến đóng góp:Ưu điểm: Đ/c có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có năng lực lãnh đạo, nhiệt tình trong công tác.Khuyết điểm: Còn chưa khéo léo trong giải quyết công việc3. Bà Đỗ Thị Thanh Thủy – Viên chức, trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành Tốt nhiệm vụ.– Các ý kiến đóng góp:Ưu điểm: Đ/c có lối sống giản dị, có phẩm chất đạo đức tốtKhuyết điểm: Còn chưa sát sao với công việc được giao.4. Bà Nguyễn Thị Hoa – Viên chức, trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ– Các ý kiến đóng góp:Ưu điểm: Đ/c có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm trong công việc.Khuyết điểm: Cần cố gắng học hỏi thêm về CNTT5.Bà Nguyễn Thị Thủy – Viên chức, trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.– Các ý kiến đóng góp:Ưu

Quà Tặng Cô Giáo Cuối Năm

Nhằm gửi đến lời tri ân chân thành về sự bảo ban và dạy dỗ, các bạn học sinh – sinh viên luôn mong muốn tìm kiếm món quà thật ý nghĩa dành tặng thầy cô trong những dịp đặc biệt.

Tuy nhiên để có được món quà tặng hợp sở thích, thiết thực. Đồng thời mang những nét đặc trưng, riêng biệt khiến thầy cô luôn ấn tượng và nhớ về mình là điều không dễ.

Nhưng đừng quá lo lắng, bởi ngay sau đây cửa hàng gốm sứ HCM sẽ gợi ý đến bạn top những món quà ý nghĩa tặng cô giáo nhân dịp cuối năm, 20/10, 8/3, mừng sinh nhật…

Quà tặng cô giáo ý nghĩa – Top quà tặng độc đáo

Mong rằng với những đề xuất mà bài viết gợi ý sẽ giúp các bạn có được món quà tặng cô ưng ý, hợp sở thích, thiết thực và ấn tượng.

Bộ ấm trà gốm sứ cao cấp, tinh tế và đẹp mắt

Một bộ ấm chén chất lượng từ thương hiệu gốm sứ Minh Long, gốm sứ Bát Tràng sẽ là món quà tặng cô giáo cuối năm ý nghĩa, tinh tế và nhận được sự yêu thích của người nhận.

Không chỉ là sản phẩm thiết thực trên bàn trà của mỗi gia đình. Một ấm trà đẹp mắt đến từ thương hiệu gốm sứ nổi tiếng trong nước còn là cách bạn giúp gia chủ trang hoàng cho không gian phòng khách thêm sang trọng và đẳng cấp.

Những ưu điểm nổi bật như: chất lượng tốt, bền cứng, khó vỡ mẻ, trầy xước khi va chạm.

Với đa dạng mẫu mã, đa dạng kích thước, kiểu dáng và hoa văn trang trí đã giúp sản phẩm bộ ấm trà của 2 thương hiệu Minh Long và Bát Tràng nhận được rất nhiều sự yêu thích của khách hàng.

Và đó cũng chính là lý do mà chúng tôi chọn bộ ấm chén của 2 thương hiệu trên nằm trong top món quà tặng cô giáo cuối năm ý nghĩa nhất!

Một bó hoa xinh tươi luôn là gợi ý quà tặng tuyệt vời dành tặng cô giáo trong những dịp 20/10, 20/11 hoặc trong ngày sinh nhật của cô.

Món quà mang vẻ đẹp tinh tế. Thể hiện sự kính yêu và tôn trọng của bạn đối với cô giáo của mình. Bởi hoa từ lâu đã trở thành biểu tượng của cái đẹp và một tấm lòng đẹp.

Ngoài ra, để gia tăng sự tinh tế và ý nghĩa của món quà, bạn nên đính kèm một tấm thiệp xinh xắn do chính mình trang trí với những lời chúc mừng thật ý nghĩa và dễ thương.

Đèn xông tinh dầu Bát Tràng

Nếu bạn cảm thấy 2 gợi ý quà tặng cô giáo mà bài viết vừa giới thiệu ở trên vẫn chưa đúng ý. Và vẫn đang hoang mang trong mớ câu hỏi: nên tặng quà gì cho cô giáo nhân ngày 20/11? Mua quà gì tặng cô giáo dịp cuối năm?

Vậy hãy thử nghĩ đến một chiếc đèn xông tinh dầu Bát Tràng trong danh sách quà tặng của mình.

Đèn xông tinh dầu từ lâu đã được biết đến với những tác dụng tuyệt vời như: bảo vệ sức khỏe, sắc đẹp, loại bỏ những côn trùng gây hại, giúp người sử dụng thư giãn, xả stress sau những giờ phút mệt mỏi trên giảng đường.

Chính vì thế sẽ thật tuyệt vời nếu như bạn gửi tặng cô giáo kính yêu của mình một chiếc đèn xông tinh dầu chất lượng, kiểu dáng đẹp mắt và tinh tế.

Không chỉ là sản phẩm gốm sứ chất lượng, an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Mà đó là món quà tặng với nhiều kiểu dáng độc đáo và sang trọng.

Họa tiết hoa văn ấn tượng, dung dị và gần gũi về hình ảnh thiên nhiên, con người, chim muông, hoa lá…Phù hợp hợp cho việc trang trí trong phòng ngủ, phòng làm việc của mọi gia đình.

Quà tặng sức khỏe – Quà tặng 20-11 cho cô giáo

Sẽ chẳng bao giờ là thừa nếu bạn gửi đến thầy cô của mình một món quà tặng sức khỏe. Món quà là lời chúc tốt đẹp của bạn, kính mong cô giáo luôn trẻ trung, xinh đẹp và mạnh khỏe.

Vì thế hãy lựa chọn những loại thực phẩm sức khỏe có nguồn gốc về thiên nhiên như: nhân sâm, linh chi, tổ yến, đông trùng hạ thảo…Đây đều là những gợi ý quà tặng sức khỏe có giá trị và nhiều công dụng.

Thì Nhân sâm có tác dụng trong việc phòng chống và chữa trị các bệnh về tim mạch, huyết áp, tiểu đường hữu hiệu. Đồng thời giúp người sử dụng tăng khả năng tập trung, tăng cường trí nhớ để làm việc được hiệu quả hơn.

Vậy nên chúng tôi ghi danh các món quà tặng sức khỏe có nguồn gốc thiên nhiên trong danh sách những món quà sinh nhật ý nghĩa tặng cô giáo, quà tặng cô giáo nhân ngày 8/3…

Bộ bàn ăn gốm sứ Minh Long, bàn ăn Bát Tràng

Đây chắc chắn sẽ là món quà tặng tuyệt vời dành tặng cô giáo của bạn nhân dịp cuối năm. Vốn được biết đến như một vật dụng không thể thiếu trên bàn ăn của mỗi gia đình.

Mà đó còn là cách gia tăng hương vị – màu sắc tươi mới của mọi món ngon trên bàn ăn.

Bởi thế bộ bộ bàn ăn Minh Long cao cấp với thiết kế hiện đại đẹp mắt. Hoặc một bộ chén đĩa Bát Tràng với kiểu cách tao nhã, mang nét cổ điển sẽ là lựa chọn quà tặng hoàn hảo dành cho bạn.

Quà tặng cô giáo mầm non – Mỹ phẩm chăm sóc da

Cô giáo của bạn dù là người trẻ, trung niên hoặc giả là người đã có tuổi. Thì hãy nhớ sắc đẹp luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm không riêng gì giới trẻ.

Vậy nên những món quà tặng sắc đẹp, quà tặng mỹ phẩm chăm sóc da sẽ là gợi ý hoàn hảo nhất dành cho cô giáo của bạn. Là món quà tặng 20 10 cho cô giáo tuyệt vời nhất với sự tìm kiếm của bạn.

Hoặc giả nếu bạn đã biết thương hiệu mỹ phẩm trung thành của cô giáo. Thì có thể lựa chọn các sản phẩm cùng thương hiệu để biếu tặng cô.

Nồi sứ Minh Long – Quà tặng cho cô giáo ngày 20/10

Bộ nồi sứ Minh Long chắc chắn sẽ là gợi ý quà tặng cô giáo cuối năm, món quà tặng cô giáo nhân ngày 20/10, 20/11… đặc biệt và tuyệt vời.

Tuy nhiên giá của bộ sản phẩm sẽ không hề rẻ, bạn còn là học sinh – sinh viên chưa có khả năng tự lập về tài chính. Vậy nên bạn có thể chọn và mua riêng theo từng sản phẩm tùy thuộc vào điều kiện kinh tế hay mức chi phí mà mỗi người có thể bỏ ra.

Sản phẩm nồi sứ dưỡng sinh Minh Long với những tác dụng tuyệt vời trong việc tạo nên những món ngon với màu sắc tươi mới, hương vị thơm ngọt.

Gốm sứ chất lượng, kiểu dáng tinh tế, màu sắc đẹp mắt phù hợp cho không gian mọi bàn ăn, phòng bếp.

Địa chỉ cửa hàng gốm sứ làm quà tặng cô giáo tại HCM

Bạn đang tìm mua quà tặng cô giáo? Tìm kiếm địa chỉ chuyên cung cấp quà tặng gốm sứ chất lượng tại chúng tôi

Vậy thì Cửa hàng gốm sứ Bát Tràng HCM chính là nơi mà bạn lựa chọn những món quà hoàn hảo nhất dành cho cô giáo.

Lợi ích khi mua sản phẩm gốm sứ tại cửa hàng gốm sứ HCM

Chất lượng gốm sứ chính hãng Bát Tràng, Minh Long.

Nhiều sự lựa chọn bởi chúng tôi cung cấp đa dạng sản phẩm, mặt hàng, chủng loại và kích thước.

Giá thành rẻ hơn với những cửa hàng gốm sứ khác, chiết khấu cao cho khách hàng mua với số lượng lớn.

Đội ngũ chăm sóc khách hàng tận tâm, nhiệt tình và chuyên nghiệp.

Tiện lợi khi tìm kiếm và đặt hàng online ngay tại website: chúng tôi

Giao hàng nhanh chóng trên toàn quốc đến tận nhà!

Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động và kinh doanh trên thị trường gốm sứ toàn quốc. Chúng tôi tự tin là địa chỉ gốm sứ uy tín, đáng để khách hàng tin tưởng và gởi trao niềm tin mua hàng.

6 Bước Để Đánh Giá Sự Nghiệp Cuối Năm Của Bản Thân

Bài viết này sẽ giúp bạn có cái nhìn nhẹ nhàng hơn với vấn đề đánh giá sự nghiệp của bản thân trong năm qua. Không đơn thuần chỉ là đánh giá hiệu quả công việc của bạn, mục đích của bài viết này là để đề nghị bạn xem xét tiến hành một đánh giá quan trọng hơn – đánh giá sự nghiệp. Bây giờ là thời điểm hoàn hảo để xem xét xem bạn đang ở đâu, nơi bạn đã đến, và nơi mà bạn muốn đi.

Trước khi bắt đầu bài đánh giá, hãy dành chút thời gian để hỏi bản thân một số câu hỏi quan trọng:

“Bạn có hạnh phúc và thỏa mãn với công việc và sự nghiệp hiện nay của bạn?“

Bất kể bạn đã thành công như thế nào trong 11 tháng qua đi nữa, nếu về cơ bản bạn không cảm thấy hài lòng với công việc, hãy dành thời gian để tự đánh giá và phát hiện niềm đam mê nghề nghiệp của bạn.Đừng vội đánh giá, mà hãy xem xét hoặc dùng một ngày cuối tuần hoặc một kỳ nghỉ dài ngày để suy nghĩ về sự nghiệp của bản thân. Bạn không cần, và cũng không nên hoàn thành tất cả chỉ trong một buổi. Nếu muốn thì bạn cứ xé nhỏ việc đánh giá ra thành nhiều phần nhỏ, và tiến hành trong vài ngày.

Còn bây giờ bạn đã sẵn sàng để tiến hành đánh giá sự nghiệp của mình chưa?

Bạn đã thiết lập mục tiêu sự nghiệp nào cho năm nay chưa? Mục tiêu chính thức hoặc không chính thức. Hầu hết mọi người đều có một số ý tưởng về những gì họ muốn đạt được trong sự nghiệp của họ, chẳng hạn như được đề bạt thăng chức hoặc đạt được cân bằng trong công việc – cuộc sống. Thiết lập mục tiêu là hoạt động quan trọng vì các mục tiêu giúp bạn tập trung hơn vào việc phát triển sự nghiệp, hạn chế sự tác động bên ngoài, sự quấy nhiễu và làm chậm tiến độ sự nghiệp của bạn, hoặc tệ hơn nữa là giảm đi giá trị của bạn. Nếu bạn có bất kỳ một mục tiêu nào cho năm nay, hãy trả lời những câu hỏi sau đây:

Bước 2: Xem xét lại sự nghiệp trong năm

Bạn đã làm những gì trong năm vừa qua? Bước này là về việc tập hợp các thông tin phát triển sự nghiệp và xác định những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp của bạn. Suy nghĩ về tất cả những gì bạn đã làm được trong 11 tháng qua. Hãy trả lời những câu hỏi sau đây:

– Bạn đã làm những gì? – Những kỹ năng mới bạn học được? – Bạn học được những gì? – Những cơ hội bạn đã có được và đã đánh mất? – Làm cách nào để vào đầu năm, bạn của ngày hôm nay tốt hơn bạn của ngày hôm qua?

Bước 3: Phát triển kịch bản sự nghiệp của bạn

Bạn đang ở đâu trên con đường sự nghiệp của bạn? Xem xét tất cả các khía cạnh của sự nghiệp và kiểm tra nơi bạn đang đứng trên con đường sự nghiệp ngay tại thời điểm này. Hãy tim câu trả lời cho những câu hỏi sau:

– Bạn đang ở nơi mà bạn nên có mặt trên con đường sự nghiệp? – Điều gì đã giúp ích hoặc cản trở bước tiến của bạn? – Bạn hài lòng với lãnh đạo hiện tại của bạn? – Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì?

Bước 4: Hình dung tương lai của bạn

Bước đi sự nghiệp tiếp theo của bạn là gì? Hãy dành thời gian để lên kế hoạch cho năm tiếp theo (thậm chí là xa hơn nữa), hình dung con đường bạn muốn sự nghiệp của mình đạt được. Tiếp tục với những câu hỏi sau:

– Bạn muốn làm điều gì nhiều hơn trong sư nghiệp? – Bạn muốn làm điều gì ít đi? – Bước tiếp theo trong sự nghiệp của bạn là gì? – Khi nào bạn nên đi bước tiếp theo này? – Giấc mơ, sự nghiệp lý tưởng của bạn là gì?

Bước 5: Các bước hành động vì sự nghiệp tương lai

Làm thế nào để đạt được sự nghiệp tương lai? Lập một danh sách những gì bạn cần làm, mục tiêu nghề nghiệp năm tới, để xác định nơi tiếp theo mà bạn muốn đến trong sự nghiệp của mình. Có thể là xây dựng các mối quan hệ, bổ sung kinh nghiệm, nhảy việc, đánh bóng thương hiệu cá nhân của bạn, hoặc thu thập thêm các chứng chỉ đào tạo…

– Bạn cần chuẩn bị những gì cho bước đi tiếp theo? – Bạn có cần thiết phải tìm kiếm một nơi làm việc mới? – Làm thế nào để định vị bản thân trong bước tiếp theo này?

Bước 6: Chia sẻ tầm nhìn sự nghiệp của bạn

Mục tiêu hay kế hoạch của bạn liệu có khả thi? Lên lịch nói chuyện với cố vấn của bạn để có được những góp ý về kế hoạch của bạn cũng như lời khuyên để bạn đạt được nó.

Cuối cùng là nghĩ về việc đánh giá sự nghiệp cuối năm.

Một khi bạn đã hoàn thành được 6 bước trên, bạn không nên chỉ biết được bản thân và sự nghiệp của bạn tốt hơn, mà còn có một số mục tiêu và hành động cụ thể để giúp bạn tiến đến mục tiêu sự nghiệp.

Một lợi ích khác của việc hoàn thành tổng kết năm là kết quả đánh giá có thể hỗ trợ bạn cập nhật hồ sơ. Dù bạn có cực kỳ hài lòng với sếp của mình đi nữa thì cũng nên chuẩn bị sẵn sàng cho những cơ hội có một không hai khác, hoặc trường hợp xấu nhất là công ty cắt giảm nhân sự.

Cập nhật thông tin chi tiết về Qđ Đánh Gv Cuối Năm trên website Tzlt.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!